Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ? Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mục lục bài viết

1. Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ

Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC

CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Hôm nay, ngày............... tháng............ năm................. tại...........

......................................................................................................

Tôi tên là:.................................................... chức vụ:...................

................................... đơn vị công tác .........................................

tiến hành việc lấy ý kiến của những người có liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi theo quy định tại Điều 20 và 21 của Luật Nuôi con nuôi.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, những người có liên quan đã thể hiện việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi như sau:

Tôi/chúng tôi, người ký tên dưới đây:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi thường trú

Điện thoại/ fax/email

Là Cha đẻ .... Mẹ đẻ ....... Người giám hộ .......... của trẻ em:

- Họ và tên trẻ em:................................ Giới tính:................

  • Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................
  • Nơi sinh: .........................................................................
  • Dân tộc: .............................................Quốc tịch: .............
  • Nơi thường trú: ...............................................................

...........................................................................................

Xin khẳng định như sau:

1. Tôi/chúng tôi đã được tư vấn luật đầy đủ về các vấn đề sau:

- Khả năng tiếp tục nuôi dạy trẻ em tại môi trường gia đình ruột thịt của trẻ em;

- Các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, về các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ và con, quan hệ của những thành viên trong gia đình với trẻ em sau khi trẻ em được cho làm con nuôi.

2. Tôi/chúng tôi đồng ý cho trẻ em có tên trên làm con nuôi. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thoả thuận vật chất nào.

3. Tôi/chúng tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

4. Tôi/chúng tôi đồng ý ..... /không đồng ý ..... rằng, kể từ ngày giao nhận con nuôi, tôi/chúng tôi sẽ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

5. Tôi/chúng tôi hiểu rằng sau ngày..................tháng.............. năm.............[1], tôi/chúng tôi không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

................ , ngày.............tháng............... năm.................

Ý kiến của trẻ em từ 9 tuổi trở lên CHA/MẸ ĐẺ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA TRẺ EM

được cho làm con nuôi (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ )

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

Xác nhận của người làm chứng[2]: Tôi tên là: ........ , CMND số:.... , cấp ngày............tháng..............năm............, cơ quan cấp....... Hiện cư trú tại: .............. Xác nhận ông:............. , bà:............... đã đồng ý cho trẻ em có tên trên đi làm con nuôi.

..................,ngày............tháng............... năm.................

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xác nhận rằng những người có tên trên đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên/điểm chỉ trước mặt tôi.

Cha/mẹ đẻ của trẻ em và người nhận nuôi con nuôi có ...... /không có ........ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ nói tại điểm 4 của Biên bản này.

............, ngày............tháng..........năm.........

Người lấy ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền[3]

Xác nhận chữ ký bên là của Ông/Bà ........

là người đã tiến hành việc lấy ý kiến về việc cho trẻ em ........ làm con nuôi.

................, ngày............tháng..........năm...

TM. ..........................................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

[1] 15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi trong nước; 30 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài.[2] Chỉ cần thiết trong trường hợp người có liên quan không biết đọc, biết viết.

[3] Đối với trẻ em thường trú ở trong nước, trường hợp công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến, thì, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận; trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp đi lấy ý kiến, Sở Tư pháp xác nhận . Đối với trẻ em tạm trú ở nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

>&> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước ? Mẫu đơn xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi ?

2. Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Mẫu TP/CN-2014/CN.03 - Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Ảnh 4 x 6 cm (của người được nhận làm con nuôi

chụp chưa quá 6 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Mẫu TP/CN-2011/CN.03

Ảnh 4 x 6cm

(của người nhận con nuôi,

chụp chưa quá 6 tháng)

Ảnh 4 x 6 cm

(của người nhận con nuôi,

chụp chưa quá 6 tháng)

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn................,huyện/quận...., tỉnh/thành phố.....

Người nhận con nuôi:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Người được nhận làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………. Giới tính: ……….............

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................

Nơi sinh: ....................................................................................

Dân tộc: .................................... Quốc tịch: ..............................

Nơi thường trú: ………………...........................…………………

………...…………………………………………….........................

Người giao con nuôi trước đây (1):

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Quan hệ với người được nhận làm con nuôi

Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày............ tháng............ năm............ và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị ......................................... đăng ký.

.................., ngày ................. tháng ........... năm..............

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là...................... sinh năm ......

Số CMND......... , cư trú tại..........

.......................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông ........ và Bà ..........

nuôi trẻ em có tên..................., sinh ngày .... từ năm ......... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

................., ngày..........tháng......... năm...........

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI

TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là...................sinh năm .....

Số CMND............, cư trú tại...........

........................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông ....... và Bà......

nuôi trẻ em có tên............ , sinh ngày ..... từ năm ....... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

...................., ngày..........tháng......... năm...........

(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Nếu có được các thông tin này.

>&> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới hiện nay ? Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì ?

3. Mẫu Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01)

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01

UỶ BAN NHÂN DÂN

tỉnh/thành phố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/QĐ-UBND

........., ngày........ tháng..........năm...........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN tỉnh/thành phố .............................

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét Tờ trình số…………..ngày………tháng……..năm……….của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Nơi thường trú

Nghề nghiệp

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Được nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên.................................. Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh…………........................................

Nơi sinh: …………….......................................................

Dân tộc: ………………………Quốc tịch:……..........………

Nơi thường trú:.................................................................

.........................................................................................

Điều 2. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, người nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi có tên trên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Tư pháp (2) (để báo cáo);

- UBND xã nơi trẻ em

thường trú (để biết);

- Lưu: VT.

Vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi

Số............................Quyển số.........................

Ngày..................tháng...................năm...................

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN tỉnh/thành

CHỦ TỊCH

>&> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận nuôi con nuôi mới nhất ? Điều kiện người nước ngoài xin nhận con nuôi ở Việt Nam?

4. Mẫu biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.07.b) theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi.

Mẫu TP/CN-2011/CN.07.b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG VỀ VIỆC

CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

(dùng trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

Hôm nay, ngày................ tháng................ năm................. tại.....................

...................................................................................................................

Tôi tên là:...................................................................................................

chức vụ:.....................................................................................................

đơn vị công tác ...................................................................................tiến hành việc lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi theo quy định tại Điều 20 và 21 của Luật Nuôi con nuôi.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, giám đốc cơ sở nuôi dưỡng đã thể hiện việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi như sau:

Tôi, người ký tên dưới đây:

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi thường trú

Điện thoại/ fax/email

Là giám đốc ............................... ..............(1), nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có tên dưới đây :

- Họ và tên trẻ em:............................ ....................Giới tính:.......................

-Ngày, tháng, năm sinh:

-Nơi sinh:

-Dân tộc: Quốc tịch: .

-Nơi thường trú:...........................................................................................................

Xin khẳng định như sau:

1. Tôi đã được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

2. Tôi đồng ý cho trẻ em có tên trên làm con nuôi. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thoả thuận vật chất nào.

3. Tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

4. Tôi hiểu rằng sau ngày..................tháng.............. năm.............(2), tôi không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

5. Tôi xin cam đoan, kể từ ngày được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng đến nay, trẻ em không có thân nhân đến nhận, và cũng không được người trong nước đến nhận làm con nuôi; việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em (3).

.................., ngày............tháng............... năm.................

Ý kiến của trẻ em từ 9 tuổi trở lên GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG

được cho làm con nuôi (Ký, ghi rõ họ tên )

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên

Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xác nhận rằng người có tên trên đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên/điểm chỉ trước mặt tôi.

................, ngày............tháng..........năm.........

Người lấy ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4) xác nhận chữ ký bên là của

Ông/Bà .............................................là người đã đã tiến hành việc lấy ý kiến về việc cho trẻ em...........................làm con nuôi

.........................., ngày............tháng..........năm.............

TM. .............................................................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


(1) Ghi đầy đủ tên của cơ sở nuôi dưỡng.

(2)15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi trong nước; 30 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài.

(3) Trường hợp nuôi con nuôi trong nước thì không cần viết đoạn “...và cũng không....tốt nhất của trẻ em.”

(4) Trường hợp công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận; trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp đi lấy ý kiến, thì Sở Tư pháp xác nhận .

>&> Xem thêm:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi mới nhất ? Thủ tục làm con nuôi cho người nước ngoài ?

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-lay-y-kien-ve-viec-cho-tre-em-lam-con-nuoi.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,710,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4890,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1357,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4564,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ? Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
Mẫu biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ? Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
https://luatminhkhue.vn/LMK/article/mergepost/Article14088.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2020/11/mau-bien-ban-lay-y-kien-ve-viec-cho-tre.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2020/11/mau-bien-ban-lay-y-kien-ve-viec-cho-tre.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy