Quyết định 816/QĐ-TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tri thức trẻ tinh nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ĐOÀNTHANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG SỐ 816QĐ/TWĐTN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2000
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức các độitrí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi";

- Căn cứ Quyết định số 775/QĐ /TWĐTN ngày 15/5/2000 của Ban Bí thưtrg Đoàn về việc thành lập Ban quảnlý điều hành Dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia pháttriển nông thôn, miền núi";

- Xét đề nghị của Banquản lý điều hành dự án, Vụ Tổ chức cán bộ Trung ương Đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban chấp hành kèm theo Quy chếtổ chức và hoạt động của đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nôngthôn, miền núi.

Điều II: Giao cho Ban quản lý Điều hànhDự án chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều III: Ban quản lý Điều hành dự án,Bí thư các tỉnh Đoàn có dự án, Ban chỉ huy các đội trí thức trẻ tình nguyện củacác tỉnh Đoàn; các ban, đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Trung ương Đoàn vàcác đội viên Đội trí thức trẻ tình nguyện căn cứ quyết định thi hành.


QUY CHẾ

TỔ CHỨCVÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816 QĐ/TWĐTN
ngày 14 tháng 6 năm 2000 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Đội trí thức trẻ tình nguyệntham gia phát triển nông thôn, miền núi (dưới đây gọi tắt là Đội trí thức trẻtình nguyện) quy định trong Quy chế này được thành lập trong khuôn khổ Dự án"Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn,miền núi" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000.

Điều 2: Mỗi tỉnh Đoàn thành lập một độitrí thức trẻ hoạt động trong thời gian 2 năm tại các xã khó khăn của tỉnh.

Điều 3: Tất cả những thanh niên ViệtNam có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lính chính trị và sức khoẻ, đã tốt nghiệpĐại học, Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp chưa có việc làm, tình nguyệncông tác tại vùng nông thôn, miền núi khó khăn và được các tỉnh Đoàn tiếp nhậnvào đội trí thức trẻ tình nguyện được gọi là đội viên Đội trí thức trẻ tìnhnguyện.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Điều 4: Đội trí thức trẻ tình nguyện doBan Thường vụ các tỉnh Đoàn lập ra và tổ chức, điều hành hoạt động dưới sự chỉđạo, kiểm tra giám sát của Trung ương Đoàn.

Điều 5: Các tỉnh Đoàn được giao thựchiện Dự án thành lập Đội có từ 40 - 50 đội viên và Ban chỉ huy đội từ 5 - 7người (mỗi tỉnh thành lập 1 đội) do đồng chí Bí thư tỉnh Đoàn trực tiếp phụtrách, Ban chỉ huy đội sử dụng con dấu và tài khoản của tỉnh Đoàn trong quátrình hoạt động.

Điều 6: Ban chỉ huy đội trí thức trẻ cócác nhiệm vụ sau:

1- Khảo sát, nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội,đời sống dân cư, nhu cầu sử dụng trí thức trẻ ở các vùng nông thôn, miền núitrong tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ký kết hợp đồngtrách nhiệm với Uỷ ban nhân dân các xã (nơi tiếp nhận các đội viên) về việctiếp nhận, tổ chức, sử dụng lực lượng trí thức trẻ tại địa phương.

2- Tham mưu để Ban Thường vụ tỉnh Đoàn báo cáo với Trungương Đoàn nhu cầu cụ thể của địa phương mình; lập kế hoạch nội dung hoạt động,kế hoạch tài chính theo chỉ tiêu số lượng trí thức trẻ được Trung ương Đoàn phêduyệt; tổ chức, quản lý và điều hành trực tiếp hoạt động của Đội.

3- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách đội và độiviên.

4- Tiếp nhận kinh phí, thực hiện việc chi phí theo Thông tưhướng dẫn của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Trung ương Đoàn đảm bảo đời sống,điều kiện làm việc và hoạt động của đội viên, thanh quyết toán theo từng quý,từng năm (bằng phương pháp báo sổ) vớiBan quản lý điều hành dự án Trung ương Đoàn.

5- Chủ động đề xuất và liên hệ với địa phương xây dựng vàthực hiện các chính sách thu hút các đội viên tình nguyện ở lại công tác và lậpnghiệp tại địa phương và các chính sách hỗ trợ cho hoạt động của đội trí thứctrẻ ở địa phương.

6- Thường xuyên báo cáo diễn biến, kết quả hoạt động, nhucầu phát sinh, đề xuất kiến nghị... với chính quyền địa phương và Trung ươngĐoàn.

Điều 7: Dưới đội có các phân đội, doBan chỉ huy đội thành lập và cử phân đội trưởng (do 1 đội viên kiêm nhiệm). Mốiquan hệ công tác giữa các phân đội và Ban chỉ huy đội do các tỉnh Đoàn quy địnhcăn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương.

Điều 8: Đội trí thức trẻ tình nguyệnthực hiện các nhiệm vụ sau:

- Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư góp phần chuyển dịchcơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn, miền núi và tham gia các chương trình pháttriển kinh tế xã hội khác.

- Xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng, chống các tệ nạnxã hội.

- Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dâncư

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA
ĐỘI VIÊN ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Điều 9:

- Đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phải ký hợp đồngtrách nhiệm vơí các tỉnh Đoàn theo mẫu quy định của Ban quản lý điều hành dự ánTrung ương Đoàn. Đội viên có trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ quy định tạiĐiều 8 - Chương II của Quy chế này và được hưởng các quyền lợi đã ghi trong hợpđồng trách nhiệm.

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện phải thực hiện nghiêmchỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Quy chế tổchức và hoạt động của đội trí thức trẻ tình nguyện; Phải thực hiện nhiệm vụ độtxuất khi địa phương và Ban chỉ huy đội yêu cầu.

- Trong quá trình công tác, mỗi đội viên phải tích cực họctập, nâng cao tay nghề và rèn luyện phầm chất đạo đức, sức khoẻ.

Điều 10:Đội viên đội trí thức trẻ trong thời gianđang làm việc được hưởng các quyền lợi sau:

- Được hưởng các chế độ quy định tại Thông tư số 57/2000/TT /BTC ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấpphát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho các đội trí thức trẻ tìnhnguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi.

- Mỗi năm được về phép 1 lần, thời gian nghỉ phép áp dụngtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Được tạo điều kiện tham gia các sinh hoạt văn hoá - chínhtrị - xã hội, các đoàn thể quần chúng nơi công tác, được tham dự các lớp bồidưỡng về chính trị.

- Trước khi triển khai hoạt động theo chương trình dự án cácđội viên được tập huấn những vấn đề cơ bản phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đượcgiao.

- Trong điều kiện cho phép, đội viên được hỗ trợ, tạo điềukiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn...

Điều 11: Quyền lợi của đội viên Đội tríthức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các Đội tình nguyện:

- Được Trung ương Đoàn cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệmvụ trong Đội trí thức trẻ tình nguyện.

Được đề nghị chính quyền các cấp ưu tiên trong tuyển dụng,sắp xếp việc làm hoặc học tập nâng cao trình độ.

- Nếu tình nguyện ở lại lập nghiệp hoặc công tác lâu dài ởđịa phương và được địa phương tiếp nhận thì được các tỉnh Đoàn đề nghị địaphương tạo điều kiện bố trí công tác thích hợp, nơi cư trú, điều kiện để làmkinh tế gia đình.

Nếu được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước thì thời gian côngtác ở Đội trí thức trẻ tình nguyện được đề nghị tính vào thời gian công tácliên tục.

- Trong thời gian công tác hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ,nếu đội viên tình nguyện trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanhtại địa phương, được địa phương cho phép và có dự án khả thi thì được Đoànthanh niên bảo lãnh dưới hình thức tín chấp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

- Được đề nghị miễn làm nghĩa vụ lao động công ích, (mỗi nămphục vụ trong Đội trí thức trẻ được miễn lao động công ích một năm).

Điều 12: Việc khen thưởng, kỷ luật đốivới đội viên thực hiện theo quy định chung của Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13:Quy chế này áp dụng cho BanThường vụ các tỉnh Đoàn được giao thực hiện Dự án, Ban chỉ huy các đội (của cáctỉnh Đoàn), các đội viên Đội trí thức trẻ tình nguyện trong thời gian thực hiệndự án "Tổ chức Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn,miền núi" theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chínhphủ.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Trongquá trình tổ chức thực hiện cần bổ sung, sửa đổi, Ban quản lý điều hành dự áncó trách nhiệm tập hợp trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xemxét, quyết định.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-816-qd-twdtn-cua-trung-uong-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-doi-tri-thuc-tre-tinh-nguyen-tham-gia-phat-trien-nong-thon-mien-nui.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,672,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,4503,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1136,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,4061,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Quyết định 816/QĐ-TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tri thức trẻ tinh nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi
Quyết định 816/QĐ-TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tri thức trẻ tinh nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/44/220257/quyet-dinh-816-qd-twdtn-cua-trung-uong-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-doi-tri-thuc-tre-tinh-nguyen-tham-gia-phat-trien-nong-thon-mien-nui-220257.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/01/quyet-inh-816q-twtn-cua-trung-uong-oan.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/01/quyet-inh-816q-twtn-cua-trung-uong-oan.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy