Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và khái niệm "khả năng đi biển của tàu"?

1. Một số thuật ngữ trong Luật hàng hải của Việt Nam liên quan đến bài viết

- Cơ sở pháp lý: Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015

- Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

- Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị.

- Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, luồng hàng hải và xây dựng các công trình phụ trợ khác.

- Bến cảng là khu vực bao gồm vùng đất và vùng nước thuộc một cảng biển, được xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, vùng nước trước cầu cảng, luồng hàng hải và các công trình phụ trợ khác. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.

- Cầu cảng là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

- Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển.

2. Tàu theo quy định của pháp luật Việt Nam

>&gt Xem thêm:  Điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS) là gì ? Thời điểm chuyển dịch rủi ro trong Incoterms

- Cơ sở pháp lý: Điều 13 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

- Tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển. Tàu biển quy định trong Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi.

Theo đó, tại Điều 14 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định về tàu biển Việt Nam như sau:

Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc đã được cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam. Tàu biển Việt Nam có quyền và nghĩa vụ mang cờ quốc tịch Việt Nam. Chỉ có tàu biển Việt Nam mới được mang cờ quốc tịch Việt Nam.

3. Khái quát hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

Theo Điều 145 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như sau:

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu giá dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng.

Theo đó hàng hóa trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng và các động sản khác, kể cả động vật sống, container hoặc công cụ tương tự do người giao hàng cung cấp để đóng hàng được vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Cũng theo Điều 146 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định về các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bao gồm 2 loại:

- Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển không phải dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể mà chỉ căn cứ vào chủng loại, số lượng, kích thước hoặc trọng lượng của hàng hóa để vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển được giao kết theo hình thức do các bên thỏa thuận.

>&gt Xem thêm:  Tố tụng dân sự quốc tế là gì ? Quy định về tố tụng dân sự quốc tế

- Hợp đồng vận chuyển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hóa theo chuyến. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải được giao kết bằng văn bản.

=> Vậy trong Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, hình thức của nó không nghiêm ngặt và khắt khe như Hợp đồng vận chuyển theo chuyến theo Bộ luật hàng hải quy định.

4. Nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa? Trường hợp người vận chuyển được miễn trách nhiệm trong vận chuyển...

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nói riêng, nghĩa vụ của người vận chuyển được đặt lên với một trách nhiệm rất cao.

a. Theo Điều 150 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định cụ thể về nghĩa vụ của người vận chuyển như sau:

Người vận chuyển hàng hóa đi biển phải mẫn cán để trước và khi bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa.

b. Theo Điều 151 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định về các trường hợp được miễn trách nhiệm của người vận chuyển như sau:

- Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa do việc tàu biển không đủ khả năng đi biển, nếu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 150 của Bộ luật này về nghĩa vụ của ngời vận chuyển. Trong trường hợp này, người vận chuyển có nghĩa vụ chứng minh đã thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán.

- Người vận chuyển được miễn hoàn toàn trách nhiệm, nếu tổn thất hàng hóa xảy ra trong các trường hợp sau đây:

+ Lỗi của thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải hoặc người làm công của người vận chuyển trong việc điều khiển hoặc quản trị tàu;

>&gt Xem thêm:  Dịch vụ xúc tiến thương mại là gì ? Cho ví dụ dịch vụ xúc tiến thương mại

+ Hỏa hoạn không do người vận chuyển gây ra;

+ Thảm họa hoặc tai nạn hàng hải trên biển, vùng nước cảng biển mà tàu biển được phép hoạt động;

+ Thiên tai;

+ Chiến tranh;

+ Hành động xâm phạm trật tự và an toàn công cộng mà bản thân người vận chuyển không gây ra;

+ Hành động bắt giữ của người dân hoặc cưỡng chế của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;

+ Hạn chế về phòng dịch;

+ Hành động hoặc sự sơ suất của người giao hàng, chủ sở hữu hàng, đại lý hoặc đại diện của họ;

+ Đình công hoặc các hành động tương tự khác của người lao động do bất kỳ nguyên nhân nào làm đình trệ hoàn toàn hoặc một phần công việc;

+ Bạo động hoặc gây rối;

>&gt Xem thêm:  Hành vi thương mại là gì ? Đặc điểm của hành vi thương mại

+ Hành động cứu người hoặc cứu tài sản trên biển;

+ Hao hụt về khối lượng, trọng lượng hoặc mất mát, hư hỏng khác của hàng hóa xảy ra do chất lượng, khuyết tật ẩn tỳ hoặc khuyết tật khác của hàng hóa;

+ Hàng hóa không được đóng gói đúng quy cách;

+ Hàng hóa không được đánh dấu ký, mã hiệu đúng quy cách hoặc không phù hợp;

+ Khuyết tật ẩn tỳ của tàu biển mà những người có trách nhiệm không phát hiện được, mặc dù đã thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán;

+ Bất kỳ nguyên nhân nào khác xảy ra mà người vận chuyển không có lỗi hoặc không cố ý gây ra tổn thất hoặc không phải do người làm công, đại lý của người vận chuyển có lỗi gây ra. Trường hợp có người được hưởng quyền miễn hoàn toàn trách nhiệm của người vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận ghi trong hợp đồng thì người đó phải chứng minh rằng người vận chuyển đã không có lỗi, không cố ý hoặc những người làm công, đại lý của người vận chuyển cũng không có lỗi hoặc không cố ý gây ra sự mất mát, hư hỏng của hàng hóa.

=> Với các trường hợp trên, người vận chuyển sẽ hoàn toàn được miễn trách nhiệm.

- Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trả hàng trong trường hợp sau đây:

+ Đi chệch tuyến đường khi đã có sự chấp thuận của người giao hàng;

+ Nguyên nhân bất khả kháng;

>&gt Xem thêm:  Luật thương mại là gì ? Tìm hiểu về luật thương mại

+ Phải cứu người hoặc trợ giúp tàu khác đang gặp nguy hiểm khi tính mạng con người trên tàu có thể bị đe dọa;

+ Cần thời gian để cấp cứu cho thuyền viên hoặc người trên tàu...

5. Cách hiểu về khái niệm khả năng đi biển của tàu?

Theo Điều 150 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định cụ thể về nghĩa vụ của người vận chuyển

"Người vận chuyển phải mẫn cán để trước và khi bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa."

Như vậy, trong các hợp đồng thuê tàu, người vận chuyển đều phải có nghĩa vụ cung cấp một con tàu có đủ khả năng đi biển để thực hiện chuyến đi. Vậy, thế nào là một con tàu có đủ khả năng đi biển? Đây là một khái niệm phức tạp và có rất nhiều quan điểm giải thích khác nhau trên thực tế.

- Ví dụ, nếu chuyên chở hàng hóa bằng tàu chợ (Liner) thì khái niệm này được thể hiện tại Điều 3 khoản 1 của Quy tắc Hague Visby với nội dung cụ thể như sau: trước và lúc bát đầu chuyến đi người vận chuyển phải có biện pháp khẩn trương hợp lý để:

  • Làm cho con tàu có đủ khả năng đi biển;
  • Trang bị và cung cấp nhân lực, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu một cách thích đáng, đầy đủ;
  • Chuẩn bi tốt và thích hợp các hầm, phòng lạnh và tất cả những bộ phân khác của con tàu dùng vào việc chứa hàng, để tiếp nhận, chuyên chỏ và bảo quản hàng hóa một cách an toàn.

Theo như Công ước này ra đời phù hợp với sự kiện, chính trị lúc bấy giờ,đó là lúc mà các thế lực chủ tàu đang thống tr| trên thị trường hàng hải thế giới cho nên nó được dự thảo ký kết từ quyền lợi của chủ tàu là chủ yếu ngược lại, quyền lợi của bên cho thuê chưa được chú trọng. Chính vì vậy, nhiều điều khoản, nhiều thuật ngữ trong công ước này nó có tính chất mập mờ, nước đôi, không rõ nghĩa. Vì nó được dự thảo ký kết từ quyền lợi của chủ tàu là chủ yếu nên trong nhiều trường hợp các chủ tàu thường dựa vào đó để thoái thác trách nhiệm của mình. Ngay trong điều khoản nói trên nhiều thuật ngữ cũng rất khó xác định nội dung một cách chính xác

Ví dụ như: “Khẩn trương hợp lý” (due diligence) hoặc “Biên chế thích đáng” (properly man, equip) hay “Thích hợp” (fif for)... Cho nên, càng ngày càng có nhiều người lên tiếng đòi phải xét lại và xây dựng các quy định sao cho bình đẳng, hợp lý và rõ ràng hơn.

Chính vì vậy Quy tắc Hamburg 1978 ra đời đã kịp ra đời và khắc phục các mâu thuẫn ở trên.

>&gt Xem thêm:  Luật thương mại của Việt Nam quy định những nội dung gì ?

Đối với các hợp đồng vận chuyển không áp dụng Quy tắc nói trên, khái niệm “khả năng đi biển” chỉ là một quy ước ngầm và ngụ ý (Implied undertaking) rằng là khi ký kết một hợp đồng vận chuyển chủ tàu có nghĩa vụ phải cung cấp một con tàu có đủ “khả năng đi biển” như nói trên.

Ví dụ tại Điều 2 hợp đồng mẫu Gencon 1994 quy định “Chủ tàu phải chịu trách nhiệm về hư hỏng, mất mát hoặc giao hàng châm trê chỉ trong trường hợp hư hỏng, mất mát hoặc giao hàng chậm trẽ do thiếu mãn cán hoặc lỗi là cá nhân phía chủ tàu hoặc người quản lý tàu để làm cho tàu về mọi phương diện đủ khả năng đi biển cũng nhu để đảm bảo ràng tàu được biên chế, trang thiết bj và cung ứng thích hợp đầy đủ”.

Theo như hợp đồng mẫu Gencon 1994, về mặt lý luận, người ta coi “khả năng đi biển” là một điều kiện của hợp đồng (condition), nghĩa là nếu chủ tàu vi phạm thì người thuê tàu có quyền hủy hợp đồng thuê này. Tuy nhiên, trên thực tế người ta coi đây chỉ là một sự cam kết đảm bảo (warranty), nghĩa là chủ tàu vi phạm, người thuê chỉ có quyền khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại, không có quyền hủy hợp đồng.

Như vậy, một con tàu có đủ “khả năng đl biển” được hiểu là một con tàu khi bắt đầu chuyến đi phải đủ khả năng thích hợp vượt qua được những tai biến, sóng gió thông thường trên biển cả mà những con tàu khác cùng cỡ, cùng loại, hay chở cùng loại hàng tương tự có thể gặp phải và vượt qua được. Vấn đề ở đây là trách nhiệm này theo cách hiểu của các chủ tàu - là một trách nhiệm khẩn truơng hợp lý. Trước khi bắt đầu hành trình, một con tàu đang xếp hàng nếu ống nước bị rò chảy là tàu thiếu khả năng đi biển. Thuyền trưởng khẩn trương cho chữa lại đạt tiêu chuẩn an toàn quy định thế là tàu lại có đủ khả năng đi biển. Trách nhiệm về cung cấp tàu có đủ khả năng đi biển là trách nhiệm không thể chuyển tiếp, thoái thác được (non-delegable).

Ví dụ chứng minh: Trong lúc xếp hàng, ống nuớc bị rò chảy, thuyền trưởng phải thuê người sửa chữa, nếu người này sửa chữa không tốt sau đó gây tổn thất cho hàng hóa thì chủ tàu phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổi lỗi cho người sửa chữa được. Chữ “thích đáng, hợp lý” nói ở trên có nghĩa là với mức độ trung bình mà tàu khác cũng làm như vậy.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa gồm nghĩa vụ nào?

Trả lời:

Người vận chuyển phải mẫn cán để trước và khi bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa.

(Điều 150 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015).

Câu hỏi: Thế nào là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

Trả lời:

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu giá dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng.

(Điều 145 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015).

Câu hỏi: Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

Trả lời:

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển gồm 2 loại:

1. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển không phải dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể mà chỉ căn cứ vào chủng loại, số lượng, kích thước hoặc trọng lượng của hàng hóa để vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển được giao kết theo hình thức do các bên thỏa thuận.

2. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hóa theo chuyến. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải được giao kết bằng văn bản.

(Điều 146 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015).

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien-va-khai-niem-kha-nang-di-bien-cua-tau.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và khái niệm "khả năng đi biển của tàu"?
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và khái niệm "khả năng đi biển của tàu"?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413081/hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien-va-khai-niem-kha-nang-di-bien-cua-tau-413081.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/hop-ong-van-chuyen-hang-hoa-bang-uong.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/hop-ong-van-chuyen-hang-hoa-bang-uong.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy