Phân loại hiến pháp nước ngoài và phân tích từng loại hiến pháp nước ngoài?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến công ty của chúng tôi, để giải đáp thắc mắc của bạn, bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi các nội dung sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993

Hiến pháp Italia 1947

Hiến pháp Nhật Bản 1946

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Thông qua Hiến pháp

Lịch sử lập hiến hơn 200 năm của nhân loại cho thấy có các cách thông qua Hiến pháp sau đây: Hiến pháp do Quốc hội thông qua, Hiến pháp được thông qua bằng cuộc trưng cầu ý dân, Hiến pháp do Nhà vua ban hành.

Phần lớn các bản Hiến pháp hiện hành do Quốc hội / Nghị viện thông qua. Có hai loại Quốc hội: Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp.

>&gt Xem thêm:  Chủ nghĩa Hiến pháp là gì ? Khoa học luật hiến pháp là gì ?

Quốc hội lập hiến là Quốc hội được thành lập ra để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là soạn thảo và thông qua bản Hiến pháp. Thông thường các đại biểu Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra. Quốc hội lập hiến chấm dứt hoạt động sau khi thông qua bản Hiến pháp. Ví dụ, Quốc hội lập hiến được thành lập ở Italia để thông qua Hiến pháp 1947, Năm 1946 Pháp thành lập Quốc hội lập hiến, Bồ Đào Nha -1975, Bungari - 1990, Rumani - 1991 v.v... Có trường hợp, sau khi thông qua Hiến pháp, Quốc hội lập hiến không giải thể mà chuyển thành Quốc hội lập pháp như ở Hy Lạp năm 1975. Trong số Quốc hội lập hiến nói trên, có Quốc hội lập hiến được thành lập để soạn thảo Hiến pháp, sau đó dự thảo Hiến pháp được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân để nhân dân thông qua (Quốc hội lập hiến của Italia năm 1947, Bồ Đào Nha năm 1975, Tây Ban Nha năm 1978, Rumani năm 1991), còn lại là các Quốc hội lập hiến vừa thực hiện nhiệm vụ soạn thảo đồng thời thông qua Hiến pháp. Quốc hội lập pháp là Quốc hội được thành lập không phải với nhiệm vụ duy nhất là soạn thảo, thông qua Hiến pháp mà ngoài nhiệm vụ này Quốc hội lập pháp còn thực hiện những nhiệm vụ khác.

Một phương pháp dân chủ nữa được áp dụng để thông qua Hiến pháp là trưng cầu ý dân. Theo phương pháp này trước tiên Hiến pháp được Quốc hội lập hiến hoặc Quốc hội lập pháp soạn thảo, thông qua, sau đó Hiến pháp được đưa ra phê chuẩn trên cuộc trưng cầu dân ý. Có trường hợp dự thảo Hiến pháp do Chính phủ soạn thảo, sau đó được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân. Ví dụ, Hiến pháp năm 1958 của Pháp, Hiến pháp năm 1980 của Chilê.

Phương pháp thông qua hiến pháp kém dân chủ nhất là hiến pháp do Nhà vua ban hành. Những bản Hiến pháp ban hành theo phương pháp này còn được gọi là Hiến chương. Ví dụ, Hiến chương 1814 của Pháp, Hiến pháp Nhật Bản năm 1889, Hiến pháp Marốc năm 1911. Nhà vua ban hành Hiến pháp không phải do nguyện vọng cá nhân của mình mà do sức ép của cuộc đấu tranh của nhân dân lao động.

Trong những năm từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 70 của thế kỷ XX, trước áp lực của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, Chính quốc đã ban hành Hiêh pháp cho một số nước ở châu Á, châu Phi. Đây cũng được xem là phương pháp kém dân chủ.

2. Phân loại hiến pháp:

Các bản Hiến pháp của các nước trên thế giới bên cạnh những đặc điểm riêng biệt phù hợp với chế độ xã hội, chính trị, đặc điểm dân tộc, trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước, còn có những nét tương đổng. Những nét tương đồng này thể hiện ở phạm vi đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp, ở hình thức Hiến pháp và một số đặc điểm khác. Những đặc điểm chung, riêng của các bản Hiến pháp cho phép chúng ta phân loại Hiến pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác học tập nghiên cứu. Việc phân loại được tiến hành dựa trên các cơ sở khác nhau.

2.1 Theo chế độ xã hội các Hiến pháp được chia thành Hiến pháp tư bản chủ nghĩa và Hiến pháp xã hội chủ nghĩa

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa ra đòi sau Hiến pháp tư sản. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa thường đề cập đến mục tiêu phát triển của xã hội trong giai đoạn tương lai, thể chế hóa đường lối, chính sách của đảng cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng sộng sản vì vậy Hiến pháp xã hội chủ nghĩa mang tính cương lĩnh. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh ra các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách đối ngoại nhà nước. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa quy định nguyên tắc tập trung dân chủ đối với tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Các quy định trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa thường mang tính định hướng, tính nguyên tắc vì vậy để áp dụng Hiến pháp vào thực tế cuộc sống, cơ quan nhà nước phải ban hành luật và văn bản dưới luật để cụ thể hóa.

Hiến pháp tư bản chủ nghĩa thường đặt vấn đề sở hữu tư nhân lên hàng đầu. Hiến pháp tư bản chủ nghĩa không đề cập đến vai trò của các đảng chính trị mặc dù trong thực tế các đảng chính trị chi phối mọi hoạt động của nhà nước và xã hội. Nguyên tắc chủ đạo trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước của các nước tư bản là nguyên tắc phân chia quyền lực. Ngoài ra các nước tư bản còn vận dụng cơ chế kìm chế đối ttọng nhằm tránh sự lạm dụng quyền hành, tạo ra sự cân bằng quyền lực. Hiến pháp tư bản chủ nghĩa còn quy định những biện pháp nhằm bảo đảm hiệu lực của Hiến pháp, bảo đảm các điều khoản của Hiến pháp được thi hành. Một thiết chế Hiến pháp được thành lập để thực hiện nhiệm vụ này - Tòa án hiến pháp hay Hội đổng bảo hiêh.

2.2 Theo hình thức chính thể Hiến pháp quân chủ, Hiến pháp cộng hòa

Hiến pháp quân chủ là Hiến pháp của các nước có chính thể quân chủ nhị nguyên, quân chủ lập hiến. Hiến pháp cộng hòa là Hiến pháp của những nước mang chính thể cộng hòa.

2.3 Theo cấu trúc lãnh thổ - Hiến pháp Liên bang, Hiến pháp đơn nhất

Hiến pháp liên bang thường bao hàm một phần riêng (chương riêng) quy định về việc phân định thẩm quyền giữa nhà nước Liên bang và chủ thể Liên bang, quy định về mối quan hệ giữa nhà nước Liên bang với chủ thể Liên bang. Hiến pháp của nhà nước đơn nhất không có những điều khoản quy định những vấn đề nêu trên.

>&gt Xem thêm:  Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội

2.4 Theo thời gian ban hành - Hiến pháp cổ điển, Hiến pháp hiện đại

Hiến pháp cổ điển là những bản Hiến pháp ban hành trước chiến tranh thế giới thứ hai. Đặc điểm của loại Hiến pháp này là phạm vi đối tượng điều chỉnh hẹp, chỉ hạn chế ở tổ chức bộ máy nhà nước và một số quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, tự do cá nhân. Ví dụ, Hiến pháp Mỹ năm 1787, Hiến pháp Nauy năm 1814, Hiến pháp Bỉ năm 1831, Hiến pháp Lúcxămbua năm 1868, Hiến pháp Mêhicô năm 1917, Hiến pháp áo năm 1920. Hiến pháp hiện đại là những bản Hiến pháp được ban hành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đặc điểm của các bản Hiến pháp hiện đại là phạm vi đối tượng điều chỉnh được mở rộng (đặc biệt đối với quyền nghĩa vụ công dân) sang các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

2.5 Theo hiệu lực - Hiến pháp tạm thời và Hiến pháp lâu dài

Hiến pháp tạm thời có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định cho đến khi diễn ra một sự kiện nào đó. Ví dụ, Hiến pháp Thái Lan năm 1959 chỉ gồm 20 Điều có hiệu lực cho đến khi Quốc hội lập hiến Thái Lan soạn thảo thông qua bản Hiến pháp mới. Đa số các bản Hiêh pháp hiện hành là hiến pháp lâu dài. Hiến pháp lâu dài không quy định thời gian có hiệu lực của Hiến pháp. Hiến pháp lâu dài chỉ hết hiệu lực khi một bản Hiến pháp mới được ban hành thay thế nó.

2.6 Theo hình thức - Hiến pháp chuẩn mực và Hiến pháp không chuẩn mực

Hiến pháp chuẩn mực là Hiến pháp chỉ gồm một văn bản viết điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất trong các lĩnh vực khác của cuộc sống xã hội và nhà nước.

Hiến pháp không chuẩn mực là Hiến pháp gồm nhiều văn bản hợp thành. Ví dụ, Hiến pháp Thụy Điển, Hiến pháp Phần Lan.

2.7 Theo thủ tục sửa đổi - Hiến pháp mềm, Hiến pháp cứng và Hiến pháp đặc biệt cứng

Hiến pháp mềm là Hiến pháp được sửa đổi bằng cách thông qua đạo luật theo thủ tục thông thường như thông qua các đạo luật khác. Ví dụ, Hiến pháp Anh được sửa đổi bởi Nghị viện Anh bằng cách ban hành đạo luật mới thay thế đạo luật cũ, Tất cả các đạo luật này được thông qua theo thủ tục thông thường như thông qua các đạo luật khác không phải là Hiến pháp. Hiến pháp của Ixraen, NiuDilân và một phần Hiến pháp An Độ thuộc loại này.

Hiến pháp cứng có thủ tục sửa đổi phức tạp hơn. Tính cứng của Hiến pháp nhằm bảo đảm sự ổn định của hiến pháp, bảo đảm tính ổn định của chế độ lập hiến, góp phần củng cố uy tín của Hiến pháp. Để bảo đảm tính cứng của Hiến pháp, các nước áp dụng một số biện pháp như: để sửa đổi hiến pháp đòi hỏi sự đồng ý của đa số tằng cường số thành viên của Quốc hội hoặc đòi hỏi Quốc hội cùng khóa hai lần biểu quyết thông qua. Ví dụ, việc sửa đổi Hiến pháp của Italia phải được Quốc hội cùng khóa 2 lần thảo luận và biểu quyết thông qua, lần sau cách lần đầu là 3 tháng.

Hiến pháp đặc biệt cứng là hiến pháp có thủ tục sửa đổi đặc biệt phức tạp như yêu cầu thành lập Quốc hội lập hiến (Liên bang Nga), yêu cầu sự phê chuẩn của các chủ thể liên bang (Đức, Nga, Mỹ), yêu cầu đưa ra trưng cầu dân ý (Đan Mạch, Nhật Bản, Nga)...

Ngoài ra có một số học giả trong và ngoài nước căn cứ vào hình thức hiến pháp còn chia hiến pháp thành loại hiến pháp thành văn và loại hiến pháp bất thành văn. Trong đó Hiến pháp thành văn là một hay nhiều văn bản viết được nhà nước tuyên bố là đạo luật cơ bản của nhà nước. Hiến pháp không thành văn là tổng thể các văn bản luật, án lệ và tập quán pháp điều chỉnh nền tảng của chế độ xã hội và nhà nước, điều chỉnh tổ chức quyền lực nhà nước, nhưng không được nhà nước tuyên bố là luật cơ bản của nhà nước(1). Theo các học giả này các nước Anh, Ixraen, Niu Dilân không có Hiến pháp thành văn. Thực ra vấn đề phân biệt Hiến pháp Anh là Hiến pháp thành văn hay Hiến pháp không thành văn từ lâu đã được các nhà nghiên cứu Hiến pháp Anh đề cập đến. Đa số các học giả Anh đều không đồng ý với quan điểm cho rằng, Hiến pháp Anh là Hiến pháp bất thành vãn. Theo quan điểm của các học giả này, Hiến pháp Anh thuộc loại hiến pháp không chuẩn, hiến pháp được hiểu theo nghĩa tư liệu chứ không theo nghĩa hình thức(2). Bởi vậy giáo sư người Nga LU. Tunanốp cho rằng việc phân chia hiến pháp thành văn và hiến pháp không thành văn không mang ý nghĩa khoa học của thời kỳ hiện nay(3). Mặt khác nếu như coi hiến pháp thành văn là một hoặc nhiều văn bản viết hợp thành đạo luật cơ bản của Nhà nước thì hiến pháp không thành văn - xét về mặt ngôn ngữ - phải là hiến pháp không được ghi nhận trong bất cứ văn bản chính thức nào của nhà nước. Theo góc độ này thì ở các nước nơi diễn ra cuộc cách mạng hay đảo chính làm thay đổi thể chế nhà nước sẽ tồn tại hiến pháp không thành văn trong khoảng thời gian cho đến khi nhà nước mới ban hành bản hiến pháp mới. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, Nhà nước mới mặc dù không thừa nhận bằng văn bản chính thức nhưng vẫn áp dụng những quy định của bản Hiến pháp cũ, nếu những quy định này không ưái với bản chất và mục đích của chế độ mới.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Hiến pháp xã hội chủ nghĩa là gì ? Cách phân loại hiến pháp ? Các chức năng của hiến pháp ?

>&gt Xem thêm:  Hiến pháp tư sản là gì ? Các giai đoạn pháp triển của hiến pháp ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Các cách thông qua Hiến pháp?

Trả lời:

Các cách thông qua Hiến pháp sau đây: Hiến pháp do Quốc hội thông qua, Hiến pháp được thông qua bằng cuộc trưng cầu ý dân, Hiến pháp do Nhà vua ban hành.

Câu hỏi: Quốc hội lập hiến là gì?

Trả lời:

Quốc hội lập hiến là Quốc hội được thành lập ra để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là soạn thảo và thông qua bản Hiến pháp. 

Câu hỏi: Phương pháp thông qua hiến pháp kém dân chủ nhất là?

Trả lời:

Phương pháp thông qua hiến pháp kém dân chủ nhất là hiến pháp do Nhà vua ban hành.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/phan-loai-hien-phap-nuoc-ngoai-va-phan-tich-tung-loai-hien-phap-nuoc-ngoai.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Phân loại hiến pháp nước ngoài và phân tích từng loại hiến pháp nước ngoài?
Phân loại hiến pháp nước ngoài và phân tích từng loại hiến pháp nước ngoài?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413217/phan-loai-hien-phap-nuoc-ngoai-va-phan-tich-tung-loai-hien-phap-nuoc-ngoai-413217.png
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/phan-loai-hien-phap-nuoc-ngoai-va-phan.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/phan-loai-hien-phap-nuoc-ngoai-va-phan.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy