Tài khoản là gì? Tài khoản trong tổ chức tín dụng có những loại nào?

Tìm hiểu về tài khoản ngân hàng

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017

- Bộ luật dân sự năm 2015

- Luật Doanh nghiệp năm 2020

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

- Luật Nhà ở năm 2014

- Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2013

- Thông tư 23/2014/TT-NHNN

- Thông tư 48/2018/TT-NHNN

>&gt Xem thêm:  Mã số chuyển ABA (ABA TRANSIT NUMBER) là gì ? Số giao dịch ABA là gì ?

- Thông tư 05/2019/TT-NHNN

- Thông tư 210/2012/TT-NHNN

2. Tài khoản là gì?

Tài khoản gắn liền với hoạt động kế toán nói chung và ngân hàng nói riêng, gồm có nhiều loại, như tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán, tài khoản ký quỹ, V.V.. Tuy nhiên, luật không có giải thích thế nào là “tài khoản”.

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. Hoạt động ngân hàng có hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, các luật, nghị định, thông tư trong lĩnh vực ngân hàng thì chỉ quy định cụ thể về công cụ thanh toán, phương tiện thanh toán, trung gian thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, séc, thẻ ngân hàng,…. còn “tài khoản tiền gửi” thì chỉ được nhắc đến chứ không hề có quy định cụ thể về việc mở và sử dụng loại tài khoản này. Thậm chí quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng cũng chỉ có xử phạt liên quan đến “tài khoản thanh toán”, mà không hề nhắc đến “tài khoản tiền gửi”.

Trước năm 2014, pháp luật vẫn quy định chung về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi (Quyết định 1284/2002/QĐ – NHNN sửa đổi tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN), nhưng từ năm 2014 lại chỉ còn quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (Thông tư 23/2014/TT-NHNN) là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để sử dụng vào mục đích thanh toán.

Thậm chí cụm từ “tài khoản tiền gửi tiết kiệm” được quy định trong đoạn “tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm” vào năm 2014 cũng không còn trong quy định pháp luật từ tháng 7/2019 (Thông tư 48/2018/TT-NHNN).

Như vậy, việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi có kỳ hạn nói riêng và tài khoản tiền gửi nói chung đã không còn được quy định, chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ như việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (Thông tư 05/2014/TT-NHNN).

Do đó, các tổ chức tín dụng và khách hàng phải tự quy định hoặc tham khảo quy định liên quan trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán để mở các tài khoản tiền gửi khác với nhiều nội dung không được pháp luật quy định như: đối tượng được mở tài khoản; hình thức mở tài khoản; hồ sơ, trình tự, thủ tục mở tài khoản; việc sử dụng, khóa, phong tỏa và đóng tài khoản; quyền, nghĩa vụ của chủ tài khoản và ngân hàng,....

>&gt Xem thêm:  Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng là gì ? Trình tự tiến hành kiểm soát đặc biệt

Việc thay đổi nói trên đã tạo ra một khoảng trống pháp lý và có thể ẩn chứa một số rủi ro.

3. Các loại tài khoản tại các tổ chức tín dụng

Tuy Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ đề cập tài khoản thanh toán của ngân hàng, nhưng không có nghĩa là không cho phép các tổ chức tín dụng không được mở và sử dụng các tài khoản khác.

Việc sử dụng tài khoản tại ngân hàng ngày càng phổ biến và cần thiết, nhất là các trường hợp pháp luật bắt buộc phải thanh toán, giải ngân, chuyển tiền qua ngân hàng. Mục đích của việc gửi tiền vào ngân hàng thì có thể rất khác nhau, không chỉ để thanh toán, mà còn để ký quỹ, để chứng minh năng lực tài chính, để hưởng lãi suất... hay chỉ đơn thuần là để giữ tiền (tài khoản tiền gửi đô la Mỹ lãi suất bằng 0%).

Trên thực tế, tiền gửi ngân hàng đều được quản lý thông qua các tài khoản tiền gửi. Hàng chục đạo luật và nghị định trong nhiều lĩnh vực đã đề cập cụm từ “tài khoản tiền gửi” tại các tổ chức tín dụng, như tài khoản tiền gửi, tài khoản ký quỹ, tài khoản tiết kiệm, tài khoản vốn, v.v. như dưới đây:

Thứ nhất, Bộ luật Dân sự quy định, “ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tò có giá vào tài khoản phong tởa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ” (Khoản 1 Điều 330). Tài khoản này tại một tổ chức tín dụng tức là gồm cả ngân hàng và có phạm vi rộng hơn là “tài khoản tiền gửi không kỳ hạn” (vì có thể không phải là tiền và có thể xác định thòi hạn), nên không đồng nghĩa với “tài khoản thanh toán”;

Thứ hai, Luật Bảo hiểm xã hội quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung “có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân” (Khoản 7 Điều 3); người lao động có một trong các quyền lợi về bảo hiểm xã hội là: Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời “thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng” (Điểm b khoản 3 Điều 18); người sử dụng lao động có thể bị người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước trích tiền từ “tài khoản tiền gửi” của ngưòi sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và lãi của số tiền này;

Thứ ba, Luật Các tổ chức tín dụng quy định, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác không được thực hiện việc “cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng” (khoản 4 Điều 4), tức là không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng chính Luật Các tổ chức tín dụng lại quy định, Công ty tài chính vẫn được phép “mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng” (Khoản 4 Điều 109).

Thứ tư, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định, mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thanh toán thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản (khoản 4 Điều 35).

Thứ năm, Luật Nhà ở năm 2014 quy định, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư “được chuyển vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, sử dụng bảo trì” (Điểm a khoản 4 Điều 109);

>&gt Xem thêm:  Trường hợp nào thị bị tạm khóa, đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán của ngân hàng ?

Thứ sáu, pháp luật về hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng cũng quy định, tiền gửi của khách hàng được hạch toán theo các loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng, tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ (Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN).

Thứ bảy, Pháp lệnh Ngoại hối quy định, người không cư trú là tổ chức, cá nhân có đồng Việt Nam từ các nguồn thu hợp pháp được mở tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép (Điều 25). Đây là tài khoản tiền gửi chứ không phải là tài khoản thanh toán;

Thứ tám, ngoài ngân hàng, nhiều đối tượng khác cũng được mở tài khoản cho khách hàng như:

+ “Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng” theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (khoản 4 Điều 109).

+ Tổ chức tài chính vi mô cũng được mở tài khoản để quản lý tiền vay và tiền gửi của khách hàng (Thông tư 05/2019/TT-NHNN), mặc dù pháp luật ngân hàng không quy định;

+ Công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch mua, bán chứng khoán cho khách hàng (Thông tư 210/2012/TT-BTC).

Liên quan đến tài khoản có việc thu thuế, phí, tiền phạt thông qua tài khoản là rất tiện lợi, hiệu quả, cần được khuyến khích. Tuy nhiên, nếu như bắt buộc phải giao dịch toàn bộ qua tài khoản lại là điều chưa hợp lý, vì hạn chế quyền của người dân.

Đối với tài khoản ngoại tệ, thì người cư trú và người không cư trú là cá nhân và pháp nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi, chuyển tiền, thanh toán, V.V., ngoại tệ theo quy định của pháp luật ngoại hối.

4. Tài khoản thanh toán là gì?

Như vậy pháp luật ngân hàng chỉ có quy định về "tài khoản thanh toán", từ đó nếu tài khoản trong tài khoản thanh toán nhằm mục đích tiết kiệm có kỳ hạn sẽ gọi là khoản tiền gửi có kỳ hạn trong tài khoản thanh toán. Còn khoản tiền gửi trong tài khoản không phải để gửi tiết kiệm thì sẽ được gọi là tài khoản gửi không có kỳ hạn. Ngoài ra sẽ có tài khoản gửi tiền với mục đích đầu tư, tài khoản gửi tiền với mục đích ký quỹ.... Vậy tài khoản thanh toán được quy định như thế nào? Đối tượng nào có quyền mở tài khoản thanh toán?

>&gt Xem thêm:  Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng năm 2021 có gì mới ?

Khoản 22 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định "Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng"

5. Hình thứ mở tài khoản thanh toán

Bên cạnh đó tại Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về hình thức mở tài khoản thanh toán như sau:

1. Các hình thức mở tài khoản thanh toán bao gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài khoản thanh toán chung.

2. Tài khoản thanh toán của cá nhân là tài khoản do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.”

4. Tài khoản thanh toán chung là tài khoản quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

6. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”.

Theo đó, đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng gồm có cá nhân và tổ chức.

Trên đây là bài viết phân tích về tài khoản là gì? Tài khoản tại các tổ chức tín dụng và tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập)

Câu hỏi thường gặp về tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Câu hỏi: Tài khoản thanh toán là gì?

Trả lời:

Khoản 22 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định "Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng"

Câu hỏi: Đối tượng nào được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng?

Trả lời:

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”.

Câu hỏi: Công ty tài chính có được mở tài khoản thanh toán không?

Trả lời:

Điều 2 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gồm những đối tượng dưới đây:

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm:

a) Ngân hàng Nhà nước;

b) Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là ngân hàng);

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Do đó, công ty tài chính không có quyền cung ứng dịch vụ thanh toán, nên không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/tai-khoan-la-gi-tai-khoan-trong-to-chuc-tin-dung-co-nhung-loai-nao.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,791,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5343,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1762,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5163,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Tài khoản là gì? Tài khoản trong tổ chức tín dụng có những loại nào?
Tài khoản là gì? Tài khoản trong tổ chức tín dụng có những loại nào?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/412551/tai-khoan-la-gi-tai-khoan-trong-to-chuc-tin-dung-co-nhung-loai-nao-412551.png
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/tai-khoan-la-gi-tai-khoan-trong-to-chuc.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/tai-khoan-la-gi-tai-khoan-trong-to-chuc.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy