Xuyên tạc, phi báng chính quyền nhân dân là tội gì theo bộ luật hình sự mới?

Mục lục bài viết

1. Khái niệm

tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Người phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi tạo ra, cất giữ trái phép, phát tán, tuyên truyền các thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý nhằm chống chính quyền nhân dân.

2. Quy định trong Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 về

tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam là như thế nào?

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Bình luận về tội phạm quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Điều luật gồm 3 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định các dấu hiệu 1 pháp lý và khung hình phạt cơ bản của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhàm chống Nhà nước Cộng ! hòa XHCN Việt Nam; khoản 2 quy định trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và khoản 3 quy định trường hợp chuẩn bị phạm tội.
Theo khoản 1 của điều luật, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có các dấu hiệu pháp lý sau:

3.1 Dấu hiệu chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được quy định là chủ thể bình thường và theo Điều 12 BLHS là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì tội này không thuộc các tội mà tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể từ đủ 14 tuổi trở lên được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 BLHsj

3.2 Dấu hiệu hành vi khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được quy định là các hành vi sau:
- Hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

>&gt Xem thêm:  An ninh quốc gia là gì ? Phân tích dấu hiệu pháp lý tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

- Hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
- Hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
Như vậy, hành vi khách quan của tội phạm ở 3 nhóm hành vi phạm tội đều là hành vi làm ra, hành vi tàng trữ, hành vi phát tán hoặc hành vi tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm với các nội dung khác nhau. Hành vi làm ra thông tin, tài liệu, vật phẩm được hiểu là hành vi tạo ra thông tin, tài liệu, vật phẩm. Hành vi phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm có thể được hiểu là hành vi rải rộng rãi thông tin, tài liệu, vật phẩm. Hành vi tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm được hiểu là hành vi giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo thông tin, tài liệu, vật phẩm. Thông tin, tài liệu, vật phẩm thuộc đối tượng của nhóm hành vi thứ nhất có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Thông tin, tài liệu, vật phẩm thuộc đối tượng của nhóm hành vi thứ hai có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Thông tin, tài liệu, vật phẩm thuộc đối tượng của nhóm hành vi thứ ba có nội dung gây chiến tranh tâm lý.
Mặt khách quan của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở một trong những hành vi sau đây: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
Làm là hành vi tạo ra bằng nhiều cách thức, phương tiện khác nhau những thông tin, tài liệu, vật phẩm trái pháp luật. Tàng trữ là hành vi cất giữ trái phép các thông tin, tài liệu, vật phẩm trái pháp luật. Phát tán là hành vi truyền đi các thông tin hoặc rải, treo các tài liệu, vật phẩm cho nhiều người biết một cách trái pháp luật. Tuyên truyền là hành vi phô biến rộng rãi các thông tin, tài liệu, vật phẩm trái pháp luật. Đối tượng phạm tội có thể sử dụng hình thức tuyên truyền miệng theo lỗi rỉ tai, tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc rải, treo truyền đơn, khẩu hiệu phản động.
Thông tin mà người phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền được chứa đựng trong các tài liệu viết dưới dạng văn bản, trong các vật phẩm hoặc dưới dạng tài liệu âm thanh, hình ảnh. Khái niệm “vật phẩm” nói trong Điều 117 Bộ luật hình sự được hiểu là những vật do người phạm tội làm ra hoặc sử dụng để ghi nhận, phản ánh, chứa đựng các thông tin hoặc tài liệu trái pháp luật. Trong thực tế, vật phẩm thường là băng rôn, khẩu hiệu, băng đĩa ghi âm, ghi hình.v.v..
Các thông tin, tài liệu, vật phâm nói trên phải có nội dung:
Xuyên tạc, phi báng chính quyền nhân dân. Xuyên tạc là việc cố ý đưa ra thông tin sai sự thật với dụng ý xâu. Phỉ báng là bôi nhọ, nói xấu, vu khống, vụ cáo theo cách cay nghiệt. Thông tin, lài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phi báng chính quyền nhân dân là thông tin, tài liệu, vật phẩm sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, được tạo ra với dụng ý nói xấu, bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm, mất hoặc suy giảm lòng tin cho đối tượng tiếp nhận, nghe, đọc, xem, nghiên cứu các thông tin, tài liệu đó.
Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Bịa đặt là việc đưa ra thông tin không đúng sự thật. Thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân là những thông tin, tài liệu, vật phẩm không đúng sự thật, được tạo ra với dụng ý gây sự hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong nhân dân.
Gây chiến tranh tâm lý. Chiến tranh tâm lý là một loại hình chiến tranh được các nước thù địch sử dụng để đánh vào tinh thần, ý chí, niềm tin của người dân và binh sĩ của lực lượng vũ trang đối phương. Các quốc gia thù địch với nhau đã sử dụng kết hợp loại hình chiến tranh này với các loại hình chiến tranh khác như chiến tranh quân sự trên chiến trường, chiến tranh kinh tế, chiến tranh ngoại giao. Gây chiến tranh tâm lý là thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện khác tạo ra, nhào nặn thông tin sai sự thật gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, tạo tâm lý bất an, hoang mang, lo sợ, mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước. Thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý là thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung nêu trên.
Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điêu 117 Bộ luật hình sự, không kể đã gây ra hậu quả cụ thể gì hay chưa.

3.3 Mặt khách thể

Mặt khách thể của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Khách thể của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là an ninh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
An ninh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là sự ổn định của đời sống tinh thần và sự thống nhất về nền tảng chính trị - tư tưởng ở mỗi một quốc gia, là lòng tin của quân chúng vào hệ thống chính trị và thể chế chính trị quốc gia, bảo đảm cho quốc gia có được sự ổn định cần thiết đề phát triển mọi mặt. Khi lòng tin của người dân vào chính quyền bị suy giảm thì cơ sở xã hội của Nhà nước và chế độ cũng bị thu hẹp và sự vững mạnh của chính quyền bị đe dọa. Do vậy, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia làm suy yếu sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

3.4 Dấu hiệu lỗi của chủ thể và dấu hiệu mục đích phạm tội

Lỗi của chủ thể được quy định là lỗi cố ý. Mục đích phạm tội được quy định là mục đích chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Khoản 1 của điều luật quy định khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
Khoản 2 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 năm được áp dụng cho người phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Khoản 3 của điều luật quy định khung hình phạt có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm được áp dụng cho trường hợp .chuẩn bị phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Quy định này là điểm mới của BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999, thể hiện rõ đường lối xử lý có sự phân hóa trách nhiệm hình sự một cách rõ ràng giữa trường hợp chuẩn bị phạm tội và trường hợp tội phạm hoàn thành ở tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Vỉệt Nam.

>&gt Xem thêm:  Bảo vệ tổ quốc là gì ? Quy định của Hiến Pháp Việt Nam về bảo vệ tổ quốc

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ gì?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Suy đoán vô tội là như thế nào?

Trả lời:

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

Câu hỏi: Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm là như thế nào?

Trả lời:

Không được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người mà hành vi của họ đã có bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp họ thực hiện hành vi nguy hiểm khác cho xã hội mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm.

Câu hỏi: Xác định sự thật của vụ án là như thế nào?

Trả lời:

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội.

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/xuyen-tac-phi-bang-chinh-quyen-nhan-dan-la-toi-gi-theo-bo-luat-hinh-su-moi.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,791,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5343,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1762,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5163,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Xuyên tạc, phi báng chính quyền nhân dân là tội gì theo bộ luật hình sự mới?
Xuyên tạc, phi báng chính quyền nhân dân là tội gì theo bộ luật hình sự mới?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/412717/xuyen-tac-phi-bang-chinh-quyen-nhan-dan-la-toi-gi-theo-bo-luat-hinh-su-moi-412717.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/04/xuyen-tac-phi-bang-chinh-quyen-nhan-dan.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/04/xuyen-tac-phi-bang-chinh-quyen-nhan-dan.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy