Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?

1. Hiệu lực về thời gian

Khoản 1 Điều 7 BLHS quy định: "Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện". Với quy định này, các điều luật hình sự cũng như BLHS nói chung chỉ có hiệu lực đối với tội phạm xảy ra sau khi điều luật, bộ luật có hiệu lực thi hành. Ở đây cần có sự khác biệt giữa điều luật và bộ luật vì có thể có những điều luật được bổ sung, sửa đổi sau khi BLHS có hiệu lực thi hành với thời điểm những điều luật được bổ sung, sửa đổi và có hiệu lực thi hành có khác nhau.

Khoản 1 Điều 7 BLHS là quy định có tính nguyên tắc; khoarn2 và khoản 3 của điều luật này phân biệt nhóm quy định không có lợi cho người phạm tội để xác định hiệu lực về thời gian cho từng nhóm.

Theo khoản 2 Điều 7 BLHS, những điều luật có nội dung quy định không có lợi cho người phạm tội đều không có hiệu lực trở về trước. Đó là " Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành"... (khoản 2 Điều 7 BLHS).

Theo khoản 3 Điều 7 BLHS, những điều luật có nội dung có lợi cho người phạm tội được phép có hiệu lực trở về trước. Đó là " Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hìn phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiên, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội..." (khoản 3 Điều 7 BLHS).

Nội dung quy định hiệu lực về thời gian của BLHS được trình bày trên không có sự thay đổi so với nội dung tương ứng được quy định trong các BLHS trước đây năm 1985 và 1999.

2. Bất hồi tố

2.1. Bất hồi tố là gì?

Bất hồi tố là quy định của pháp luật về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về thời gian. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh đối với những quan hệ xã hội phát sinh từ khi văn bản đó có hiệu lực, nó không có hiệu lực ngược lại thời gian (hồi tố). Trong trường hợp thật cần thiết, người làm luật có thể quy định hiệu lực hồi tố của một số quy phạm pháp luật trên cơ sở nguyên tắc nhân đạo của pháp luật.

Pháp luật hình sự nước ta quy định hiệu lực bất hồi tố đối với các điều luật quy định không có lợi cho người phạm tội như quy định về một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tầng nặng mới hoặc hạn chế phạm ví áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích... Các quy định này không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã được thực hiện trước khi quy phạm đó có hiệu lực thi hành (khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999).

Ngược lại, thể hiện nguyên tắc nhân đạo, pháp luật hình sự nước ta quy định hiệu lực hồi tố đối với các điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích... Các quy định này được áp dụng cả đối với hành vi phạm tội đã được thực hiện trước khi quy phạm đó có hiệu lực thi hành (khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999).

>&gt Xem thêm:  Bị công an giữ bằng lái xe sau 1 năm có lấy lại được không ?

2.2.Những trường hợp bất hồi tố

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 không áp dụng hồi tố trong các trường hợp sau:

– Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý

Theo Điều 2- Bộ luật hình sự, chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo Điều 7 – Bộ luật hình sự thì điều luật áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành khi hành vi ấy được thực hiện.[2]

Ví dụ: Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 cho nên mọi hành vi phạm tội xảy ra từ ngày 01/01/2018 trở về sau đều bị xử lí theo quy định pháp luật hiện hành.Đối với những hành vi nào mà Bộ luật hình sự trước đó không quy định là tội phạm thì không được phép đưa ra truy tố xét xử.

– Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn

Mục đích của việc không áp dụng nguyên tắc hồi tố là tránh tình trạng “ex post facto” nhằm đặt bị cáo vào tình thế bất lợi.

– Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế

Như đã nói ở trên, do việc áp dụng nguyên tắc hồi tố, bất hồi tố chỉ được áp dụng trong pháp luật hình sự. Vì vậy, những chủ thể trên không có đủ thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng nguyên tắc trên.

3. Hồi tố

3.1. Hồi tố là gì?

Hồi tố là một dạng hiệu lực pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được coi là tính bắt buộc thi hành của văn bản trong một giai đoạn nhất định, trên một không gian nhất định và với những chủ thể pháp luật nhất định.

>&gt Xem thêm:  Trách nhiệm hình sự là gì ? Phân tích đặc điểm của trách nhiệm hình sự ?

Xuất phát từ nguyên tắc “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”– Đây là một trong những nguyên tắc pháp luật cơ bản trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Tức là một người sẽ không bị coi là vi phạm pháp luật nếu tại thời điểm đó, hành vi của họ không bị pháp luật cấm. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đây được gọi là hồi tố hay còn gọi là nguyên tắc trở về trước, và hiện nay được áp dụng trong pháp luật hình sự.

Theo đó, hiệu lực hồi tố của đạo luật hình sự là hiệu lực của một văn bản pháp luật hình sự mới, được áp dụng đối với những hành vi xảy ra trước ngày ban hành văn bản pháp luật đó.

3.2. Hiệu lực hồi tố trong pháp luật hình sự

Về nguyên tắc, luật Hình sự Việt Nam không có hiệu lực hồi tố. Xuất phát từ nguyên tắc pháp chế "không có tội nếu không có luật". Theo nguyên tắc này đạo luật hình sự chỉ có hiệu lực thi hành đối với tội phạm xảy ra khi đạo luật đó có hiệu lực thi hành và trước khi khi đạo luật đó mất hiệu lực. Nếu hành vi đã được thực hiện trước khi có luật thì không thể áp dụng điều luật đó để buộc họ chịu trách nhiệm hình sự.Tuy nhiên, vì những lý do nhân đạo khi những quy định của luật mới khoan hồng hơn so với luật cũ và sự cần thiết bảo vệ lợi ích Nhà nước của xã hội và lợi ích của công dân thì việc áp dụng hiệu lực hồi tố là cần thiết. Song việc áp dụng hiệu lực hồi tố cũng bó hẹp trong một vài trường hợp.
Khoản 1 Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: "1-Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước".Cũng tại khoản 2 và khoản 3 điều này quy định về các trường hợp không được quy định hiệu lực trở về trước bao gồm:Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn;văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Trong pháp luật hình sự hiện hành, không quy định hiệu lực hồi tố đối với điều luật mới không có lợi cho người phạm tội. Riêng đối với điều luật mới có lợi cho người phạm tội thì áp dụng hiệu lực hồi tố. Cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định như sau: "2- Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành. 3- Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành".
Có thể thấy, pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành không thừa nhân nguyên tắc hồi tố mà chỉ cho phép vận dụng nguyên tắc này trong một số trường hợp cụ thể theo hướng có lợi cho người phạm tội,việc quy định và áp dụng hiệu lực hồi tố là nguyên tắc thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước ta.

3.3. Trường hợp áp dụng hiệu lực hồi tố

Vì những lý do nhân đạo mà những quy định của pháp luật hiện hành khoan hồng hơn, có lợi hơn với người phạm tội so với luật cũ. Đồng thời do sự cần thiết bảo vệ lợi ích Nhà nước của xã hội và lợi ích của công dân thì được phép áp dụng hiệu lực hồi tố.

Cụ thể, trong trường hợp luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

>&gt Xem thêm:  Gây tai nạn giao thông trong trường hợp nào sẽ bị phạt tù ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Bất hồi tố được hiểu là như thế nào?

Trả lời:

Bất hồi tố là quy định của pháp luật về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về thời gian. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh đối với những quan hệ xã hội phát sinh từ khi văn bản đó có hiệu lực, nó không có hiệu lực ngược lại thời gian (hồi tố). Trong trường hợp thật cần thiết, người làm luật có thể quy định hiệu lực hồi tố của một số quy phạm pháp luật trên cơ sở nguyên tắc nhân đạo của pháp luật.

     Pháp luật hình sự nước ta quy định hiệu lực bất hồi tố đối với các điều luật quy định không có lợi cho người phạm tội như quy định về một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tầng nặng mới hoặc hạn chế phạm ví áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích... Các quy định này không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã được thực hiện trước khi quy phạm đó có hiệu lực thi hành (khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999).

     Ngược lại, thể hiện nguyên tắc nhân đạo, pháp luật hình sự nước ta quy định hiệu lực hồi tố đối với các điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích... Các quy định này được áp dụng cả đối với hành vi phạm tội đã được thực hiện trước khi quy phạm đó có hiệu lực thi hành (khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999).

Câu hỏi: Hồi tố được hiểu là gì?

Trả lời:

  Hồi tố là một dạng hiệu lực pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được coi là tính bắt buộc thi hành của văn bản trong một giai đoạn nhất định, trên một không gian nhất định và với những chủ thể pháp luật nhất định.

Xuất phát từ nguyên tắc “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”– Đây là một trong những nguyên tắc pháp luật cơ bản trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Tức là một người sẽ không bị coi là vi phạm pháp luật nếu tại thời điểm đó, hành vi của họ không bị pháp luật cấm. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đây được gọi là hồi tố hay còn gọi là nguyên tắc trở về trước, và hiện nay được áp dụng trong pháp luật hình sự.

Theo đó, hiệu lực hồi tố của đạo luật hình sự là hiệu lực của một văn bản pháp luật hình sự mới, được áp dụng đối với những hành vi xảy ra trước ngày ban hành văn bản pháp luật đó

Câu hỏi: Trường hợp áp dụng hiệu lực hồi tố là gì?

Trả lời:

Vì những lý do nhân đạo mà những quy định của pháp luật hiện hành khoan hồng hơn, có lợi hơn với người phạm tội so với luật cũ. Đồng thời do sự cần thiết bảo vệ lợi ích Nhà nước của xã hội và lợi ích của công dân thì được phép áp dụng hiệu lực hồi tố.

Cụ thể, trong trường hợp luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/bat-hoi-to-la-gi---khai-niem-ve-bat-hoi-to--.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,780,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5311,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1745,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5114,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?
Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/71/356502/bat-hoi-to-la-gi---khai-niem-ve-bat-hoi-to---356502.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/bat-hoi-to-la-gi-khai-niem-ve-bat-hoi-to.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/bat-hoi-to-la-gi-khai-niem-ve-bat-hoi-to.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy