Biện pháp cưỡng chế của liên hiệp quốc là gì ? Khái niệm về biện pháp cưỡng chế của liên hợp quốc ?

Biện pháp cưỡng chế là gì

Biện pháp cưỡng chế là một thuật ngữ đã tồn tại từ lâu trong khoa học pháp lý. Về mặt thuật ngữ pháp lý, theo cuốn Từ điển Luật học, khái niệm này được định nghĩa là: “Biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức phải thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền”. Theo đó, để bảo đảm thực thi pháp luật, ngoài phương thức giáo dục, thuyết phục mọi chủ thể tự giác tuân thủ, bất kỳ Nhà nước nào cũng sử dụng sức mạnh cưỡng chế bằng pháp luật, Biện pháp cưỡng chế là khái niệm thuộc phạm trù Nhà nước và pháp luật, là một hiện tượng gắn liền với Nhà nước.

Liên Hợp Quốc (hay còn được gọi là Liên Hiệp Quốc) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm Điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung. Xét dưới góc độ pháp luật quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng là một chủ thể mang quyền lực như Nhà nước trong pháp luật nội địa. Để bảo đảm mục đích mang tầm vóc toàn cầu đó, Liên Hợp Quốc cũng có những quyền năng đặc biệt buộc các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc phải thực thi

Theo đó, Liên Hợp Quốc cũng có những chế tài bắt buộc riêng gọi biện pháp cưỡng chế, đây là chế tài được áp dụng theo quyết định của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm loại trừ mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh quốc tế, loại trừ sự vi phạm hòa bình và hành vi xâm lược. Để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang có nguy hại đến nền hòa bình thế giới hoặc có hành vi xâm lược.

Biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc là những biện pháp tập thể được áp dụng theo quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm loại ra sự đe dọa nền hoà bình, an ninh quốc tế, sự vi phạm nền hoà bình của nhân loại hoặc loại trừ hành vi xâm lược.

Căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc xác định thực tại mọi sự đe dọa đối với nền hoà bình, phá hoại hoà bình hoặc hành vi xâm lược và đưa ra những kiến nghị hoặc quyết định các biện pháp nào nên áp dụng phù hợp với quy định của Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hoặc khôi phục nền hoà bình và an ninh quốc tế. Để ngăn chặn tình thế trở nên nghiêm trọng hơn, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có thẩm quyền, trước khi đưa ra những kiến nghị hoặc quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì hoặc khôi phục nền hoà bình và an ninh quốc tế, yêu cầu các bên đương sự thi hành các biện pháp tạm thời mà Hội đồng bảo an xét thấy cần thiết hoặc nên làm. Những biện pháp tạm thời đó phải không phương hại gì đến các quyền, nguyện vọng hoặc tình trạng của các bên hữu quan. Trong trường hợp các biện pháp tạm thời ấy không được thi hành, thì Hội đồng bảo an phải lưu ý thích đáng đến việc không thi hành những biện pháp tạm thời ấy.

Các biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc có thể là các biện pháp có tính chất phi quân sự hoặc quân sự. Các biện pháp cưỡng chế này chỉ được áp dụng trong trường hợp cấp thiết để chấm dứt các hành vi trái pháp luật quốc tế của các bên tham gia xung đột, mà xung đột này tiếp diễn có thể tạo ra mối đe dọa cho nền hoà bình và an ninh quốc tế hoặc đang vi phạm nền hoà bình, hoặc đó là hành vi xâm lược.

Theo quy định tại Điều 41 Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có thẩm quyền quyết định các biện pháp cần được áp dụng mà không liên quan tới việc sử dụng vũ lực để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an, và có thể yêu cầu các thành viên Liên hợp quốc áp dụng các biện pháp phi quân sự đó. Các biện pháp phi quân sự này có thể là cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, thương mại, đóng cửa các đường sắt, đường hàng hải, hàng không, các đường giao thông liên lạc, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện, viễn thông và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước vi phạm. Nếu Hội đồng bảo an nhận thấy các biện pháp phi quân sự nói trên không đủ mạnh, không thích hợp hoặc đã mất tác dụng, thì Hội đồng bảo an có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quân sự, áp dụng mọi hành động của lực lượng hải quân, lục quân, không quân cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục nền hoà bình và an ninh quốc tế. Những hành động quân sự này có thể là những cuộc biểu dương lực lượng thị uy, phong toả quân sự và những chiến dịch quân sự do các lực lượng hải quân, lục quân hay không quân của các nước thành viên Liên hợp quốc thực hiện.

Biện pháp cưỡng chế của Luật quốc tế có điểm khác biệt của luật quốc tế so với Luật quốc gia là bởi trong khi Luật quốc gia có bộ máy để đảm bảo thi hành việc cưỡng chế do Nhà nước quy định áp dụng đối với các chủ thê trong đối tượng Điều chỉnh của Luật quốc gia thì ở Luật quốc tế, các nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế là do các chủ thể thỏa thuận xây dựng và tự thi hành, không có một bộ máy siêu cường nào đứng trên các quốc gia đặt ra Luật và bắt các quốc gia phải thi hành. Tuy nhiên, khi thảo luận các nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế các quốc gia có trách nhiệm thỏa thuận quy định các biện pháp cưỡng chế cần phải được áp dụng: ví dụ như trong Hiến chương Liên Hợp Quốc các quốc gia đã thoa thuận đưa các quy định cưỡng chế vào các Điều 41-51 nhằm chống những hành vi vi phạm pháp luật về giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Cụ thể như sau

>&gt Xem thêm:  Quan sát viên là gì ? Khái niệm quan sát viên được hiểu như thế nào ?

“Điều 41:

Hội đồng bảo an có thẩm quyền quyết định những biện pháp nào phải được áp dụng mà không sử dụng vũ lực để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng, và có thể yêu cầu các thành viên của Liên Hợp Quốc áp dụng những biện pháp ấy. Các biện pháp này có thể là cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Điều 42:

Nếu Hội đồng bảo an nhận thấy những biện pháp nói ở Điều 41 là không thích hợp, hoặc tỏ ra là không thích hợp, thì Hội đồng bảo an có quyền áp dụng mọi hành động của hải, lục, không quân mà Hội đồng bảo an xét thấy cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế. Những hành động này có thể là những cuộc biểu dương lực lượng, phong toả và những cuộc hành quân khác, do các lực lượng hải, lục, không quân của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện.

Điều 43:

1. Để góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, theo yêu cầu của Hội đồng bảo an và phù hợp với những thỏa thuận đặc biệt hoặc các thỏa thuận cần thiết cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ cung cấp cho Hội đồng bảo an những lực lượng vũ trang, sự yểm trợ, và mọi phương tiện khác, kể cả cho quân đội Liên Hợp Quốc qua lãnh thổ của mình.

2. Những thỏa thuận nói trên sẽ ấn định số lượng và binh chủng quân đội, mức độ chuẩn bị, sự bố trí và tính chất các phương tiện dịch vụ và giúp đỡ trang bị cho quân đội này.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế mang tính quốc tế

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan duy nhất trong hệ thống Liên hợp quốc có đầy đủ thẩm quyền thông qua các quyết định trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc. Để góp phần vào việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, theo yêu cầu của Hội đồng bảo an và phù hợp với những hiệp ước đặc biệt hoặc các hiệp ước cần thiết cho việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ cung cấp cho Hội đồng bảo an những lực lượng vũ trang, sự yểm trợ và mọi phương diện khác, kể cả cho quân đội Liên hợp quốc qua lãnh thổ của mình. Những hiệp định này sẽ ấn định số lượng và binh chủng quân đội, mức độ chuẩn bị, sự bố trí và tính chất các phương tiện dịch vụ và giúp đỡ trang bị cho đội quân này. Với mục đích bảo đảm cho Liên hợp quốc có thể áp dụng những biện pháp quân sự khẩn cấp, các thành viên phải cảnh báo cho một số phi đội không quân sẵn sàng chiến đấu nhằm phối hợp hành động cưỡng chế quốc tế. Số lượng, mức độ chuẩn bị và kế hoạch phối hợp hành động của các phi đội này sẽ do Hội đồng bảo an ấn định theo những hiệp ước đặc biệt nói trên với sự giúp đỡ của Uỷ ban tham mưu quân sự. Kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang sẽ do Hội đồng bảo an đề ra với sự giúp đỡ của Uỷ ban tham mưu quân sự, Uỷ ban này gồm các tham mưu trưởng của các uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ) hoặc đại diện của các tham mưu trưởng đó. Dưới quyền của Hội đồng bảo an, Uỷ ban tham mưu quân sự chịu trách nhiệm về việc chỉ huy chiến lược tất cả những lực lượng vũ trang thuộc quyền điều hành của Hội đồng bảo an.

Các biện pháp cưỡng ép đơn phương

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an và thành viên Liên Hợp Quốc khác có phát biểu tại cuộc họp đã thảo luận về căn cứ pháp lý, tác động của các biện pháp cưỡng ép đơn phương đến quan hệ quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân đạo của người dân, đặc biệt trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19.

Các nước phương Tây cho rằng các biện pháp cưỡng ép đơn phương là cần thiết và không gây tác động đến các hoạt động nhân đạo. Các phát biểu khác lên án các hành động này và đề xuất các giải pháp về thiết kế, rà soát, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương, bảo đảm ngoại lệ nhân đạo và tạo điều kiện chống dịch Covid-19. Các nước cũng nêu các giải pháp về tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế.

>&gt Xem thêm:  Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) là gì ?

Về phía Việt Nam, Tuyên bố các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về quan hệ thân thiện và hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các biện pháp cưỡng ép đơn phương. Các hành động này xuất phát từ lợi ích quốc gia hẹp hòi, lựa chọn cưỡng ép thay vì hợp tác, đối đầu thay vì đối thoại, chính trị cường quyền thay vì theo đuổi giá trị chung và tôn trọng luật pháp quốc tế, khiến cho lòng tin giữa các quốc gia bị suy giảm, gia tăng căng thẳng và gây nguy cơ phát sinh xung đột.

Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập. Đại sứ kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương làm ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và đời sống người dân, kiềm chế các hành động cưỡng ép đơn phương trong quan hệ quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh Hội đồng Bảo an cần thúc đẩy ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp, bảo vệ dân thường, rà soát, bảo đảm các cơ chế trừng phạt của Hội đồng Bảo an không gây gánh nặng nhân đạo cho người dân.

>&gt Xem thêm:  Tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc là gì ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế của Liên Hợp quốc?

Trả lời:

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan duy nhất trong hệ thống Liên hợp quốc có đầy đủ thẩm quyền thông qua các quyết định trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc.

Câu hỏi: Căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế của Liên hợp quốc?

Trả lời:

trong Hiến chương Liên Hợp Quốc các quốc gia đã thoa thuận đưa các quy định cưỡng chế vào các Điều 41-51 nhằm chống những hành vi vi phạm pháp luật về giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

Câu hỏi: Uỷ ban tham mưu quân sự gồm những nước nào?

Trả lời:

Uỷ ban này gồm các tham mưu trưởng của các uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ) hoặc đại diện của các tham mưu trưởng đó. Dưới quyền của Hội đồng bảo an, Uỷ ban tham mưu quân sự chịu trách nhiệm về việc chỉ huy chiến lược tất cả những lực lượng vũ trang thuộc quyền điều hành của Hội đồng bảo an.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/bien-phap-cuong-che-cua-lien-hiep-quoc-la-gi---khai-niem-ve-bien-phap-cuong-che-cua-lien-hop-quoc--.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5527,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5575,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Biện pháp cưỡng chế của liên hiệp quốc là gì ? Khái niệm về biện pháp cưỡng chế của liên hợp quốc ?
Biện pháp cưỡng chế của liên hiệp quốc là gì ? Khái niệm về biện pháp cưỡng chế của liên hợp quốc ?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/71/356540/bien-phap-cuong-che-cua-lien-hiep-quoc-la-gi---khai-niem-ve-bien-phap-cuong-che-cua-lien-hop-quoc---356540.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/bien-phap-cuong-che-cua-lien-hiep-quoc.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/bien-phap-cuong-che-cua-lien-hiep-quoc.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy