Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.

1. Khái niệm về vụ việc dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã quy định một thủ tục chung về việc giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại, về dân sự, hôn nhân và gia đình, về lao động và đồng thời Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định những điểm đặc thù cho mỗi loại việc một cách hợp lý.

Trong đó có phân chia ra hai loại thủ tục đó là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự).

Như vậy, theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ việc dân sự được hiểu là các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Trong phạm vi của chuyên đề này tác giả chỉ đề cập thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết các tranh chấp vể dân sự, hôn nhân gia đình và các yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình.

2. Các đương sự trong vụ việc dân sự

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong Vụ việc dân sự là người tuy không khởi kiện, không phải là người yêu cầu, không bị kiện, nhưng khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ dân sự nên họ có thể tự mình để nghị hoặc đương sự khấc để nghị đưa họ vào tham gia tố tụng: hoặc do Toà án chủ động đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có hai dạng:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu đệc lập, họ tham gia tố tụng độc lập với nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu; yêu cầu của họ có thể buộc nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ đối vối họ. Thông thường, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập có đủ điều kiện pháp lý khởi kiện vụ án dân sự nhưng do vụ việc dân sự đã xuất hiện giữa nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu mà quyền lợi của họ. gắn với nguyên đơn, bị đơn hoặc với cả hai. Vì vậy, họ phải tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nếu không việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ sau đó có thể sẽ gặp khó khăn hơn.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tham gia tố tụng không độc lập là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà quyền hoặc nghĩa vụ của họ gắn với nguyên đơn, bị đơn hoặc lợi ích của họ gắn với yêu cầu của người yêu cầu trong việc dân sự, nên việc tham gia tố tụng của họ ít nhiều bị phụ thuộc vào hành vi tố tụng của các đương sự nói trên. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn có quyền định đoạt các vấn đề thuộc lợi ích của mình.

>&gt Xem thêm:  Vật chứng là gì ? Quy định pháp luật về vật chứng

Theo quy định tại phần thứ năm Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì chỉ có người yêu cầu và “người có liên quan” trong việc dân sự. Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành cũng không đề cập khái niệm về người yêu cầu. Tuy nhiên, có thể hiểu khái niệm về người yêu cầu như sau:

- Người yêu cầu trong việc dân sự là người tham gia tố tụng đưa ra các yêu cầu về giải quyết việc dân sự. Việc tham gia tố tụng của người yêu cầu trong việc dân sự cũng chủ động như nguyên đơn trong vụ án dân sự. Tuy nhiên, yêu cầu của họ chỉ giới hạn trong phạm vi yêu cầu Toà án công nhận hay không công nhận một sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của mình hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác; yêu cầu Toà án công nhậh cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

3. Khái niệm về chứng cứ

Căn cứ Điều 93 Bộ Luật tố tụng Dân sự quy định về khái niệm chứng cứ như sau:

"Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp".

4. Đặc điểm của chứng cứ

Chứng cứ luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định, là cơ sở giúp Tòa án đưa ra kết luận cuối cùng, vì vậy chứng cứ luôn cần phải đảm bảo 03 yếu tố: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp nhằm tìm ra sự thật khách quan. Cụ thể:

- Tính khách quan: chứng cứ không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người - không được tạo ra chứng cứ. Do đó, con người chỉ có thể nhận thức về nó, thu thập, nghiên cứu, đánh giá nó, chứ không thể tạo ra chứng cứ theo đúng ý nghĩa, bản chất của chứng cứ. Mọi hành vi sửa chữa, thay đổi, tạo ra cái gọi là chứng cứ, thì đó chắc chắn không phải là chứng cứ của vụ án, đó là giả chứng cứ. Vì vậy, khi thu thập, nghiên cứu về chứng cứ phải rất chú ý đến tính khách quan của chứng cứ, phải xem xét nội dung các tài liệu có phải xác thực hay không, nó xuất hiện khi nào? ai là người viết, ai là ngưòi quản lý, lưu giữ hay phát hiện ra nó; chứng cứ đó có phản ánh đúng bản chất của sự việc hay không... để xem xét, đánh giá nó như nó vốn có.

- Tính liên quan: chứng phải liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ việc. Sự liên quan này có thể là trực tiếp, rất dễ nhận ra, nó giúp chúng ta nhận thức ra ngay bản chất, sự thật khách quan của vụ việc dân sự đó.

- Tính hợp pháp: chứng cứ phải được thu thập, bảo quản, xem xét, đánh giá, nghiên cứu theo trình tự, thủ tục luật định. Ví dụ: chứng cứ phải là một trong các nguồn theo quy định của BLTTDS, phải được giao nộp trong một thời gian luật quy định...

5. Thẩm quyền thu thập chứng của của Tòa án trong vụ việc dân sự

>&gt Xem thêm:  Tòa án kinh tế là gì ? Quy định pháp luật về tòa án kinh tế

Thu thập chứng cứ là một hành vi tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận các tài liệu, chứng cứ do đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp, hoặc do chính Tòa án hoặc Viện kiểm sát trực tiếp sử dụng các biện pháp để thu thập.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 cũng như Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đều có những quy định cho phép Thẩm phán chủ động và trực tiếp tiến hành một số biện pháp thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có những bổ sung hoàn thiện hơn về vấn đề thu thập chứng cứ so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.

Nếu như khoản 2 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 quy định: “trong trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu thì Thâm phán có thể tiến hành một hoặc một sô biện pháp sau đây để thu thập chứng cứ” thì khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành ngoài việc bổ sung thêm các biện pháp giúp cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ bằng những biện pháp sau đây:

a) Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; thông điệp dữ liệu điện tử;

b) Thu thập vật chứng;

c) Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép hoặc cung cấp những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ, quản lý;

đ) Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký của người làm chứng;

e) Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ;

g) Yêu cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản;

h) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong các trường hợp do Bộ luật này quy định, Tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp sau đây để thu thập tài liệu, chứng cứ:

a) Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;

b) Đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng;

c) Trưng cầu giám định;

d) Định giá tài sản;

đ) Xem xét, thẩm định tại chỗ;

e) Ủy thác thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ;

g) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự;

h) Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú;

i) Các biện pháp khác theo quy định của Bộ luật này.”

Song điểu quan trọng là khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành đã bỏ hai điều kiện là “đương sự không tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu” mà quy định “trong các trường hợp do bộ luật này quy định, Tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp sau đây để thu thập tài liệu, chứng cứ:...”

Như vậy, phải căn cứ vào các quy định cụ thể ở các điều trong Bộ luật tố tụng dân sự để xác định trường hợp nào thì Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp quy định ở khoản 2 Điểu 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, trường hợp nào thì phải có đương sự có yêu cầu Tòa án mới được sử dụng các biện pháp đó để thu thập chứng cứ. Quy định naỳ phù hợp với quy định tại Điều 6, Điểu 91, khoản 1 Điều 96 và Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành.

Với cách quy định ở khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì sau này các cơ quan chức năng cần hướng dẫn theo hướng những biện pháp thu thập chứng cứ nào mà Bộ luật không quy định đương sự phải yêu cầu thì Thẩm phán có quyền chủ động thu thập chứng cứ.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì có các biện pháp thu thập chứng cứ sau đây:

- Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;

>&gt Xem thêm:  Thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự của tòa án nhân dân các cấp

- Đốì chất giữa các đương sự vối nhau, giữa các đương sự vổi người làm chứng;

- Trưng cầu giám định;

- Quyết định định giá tài sản, yêu cầu thẩm định giá tài sản;

- Xem xét, thẩm định tại chỗ;

- Ủy thác thu thập, xâc minh tài liệu, chứng cứ;

- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự.

6. Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ:

Từ quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, xem xét các quy định cụ thể về các biện pháp thu thập chứng cứ thì thấy các trường hợp Thẩm phán có quyền chủ động sử dụng các biện pháp sau để thu thập chứng cứ là:

- Lấy lời khai của đương sự: Tòa án chỉ được chủ động tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản tự khai, hoặc nội dung bản tự khai chưa đầy đủ rõ ràng, hoặc đương sự không thể tự viết được.

- Lấy lời khai của người làm chứng, đối chất: Khi xét thấy cần thiết hoặc xét thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai của đương sự, người làm chứng thì Thẩm phán có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.

>&gt Xem thêm:  Quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có thể bị xem xét lại hay không ?

- Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản: Tòa án chỉ có quyền chủ động ra quyết định định giá tài sản, thẩm định giá mà không cần đương sự yêu cầu khi: “các bên thỏa thuận vối nhau hoặc vối tổ chức thẩm định giá theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ nhà nước”.

- ủy thác tư pháp: Đây là biện pháp thu thập chứng cứ hoàn toàn do Tòa án chủ động, xuất phát từ tình hình thực tế của vụ án không cần đương sự yêu cầu.

- Xem xét, thẩm định tại chỗ: Điều 101 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành chỉ quy định về cách thức tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, không quy định việc xem xét thẩm định này phải theo yêu cầu của đương sự hay Tòa án xét thấy cần thiết. Các điều luật khác cũng không để cập việc xem xét này cần phải có yêu cầu đương sự.

Thực tiễn xét xử cho thấy, khi giải quyết tranh chấp nhà đất, nhất là trường hợp các bên yêu cầu phân chia bằng hiện vật, nếu Thẩm phán chỉ nhìn trên sơ đồ, bản vẽ do đương sự cung cấp, không xuống xem xét, thẩm định tại chỗ dễ dẫn đến sai sót khi quyết định. Rất nhiều vụ án đã phải kháng nghị chỉ vì phân chia hiện vật không phù hợp vổi thực tế, có vụ đã chia đôi cả bàn thờ hoặc trên đất có cây cối, công trình kiến trúc, nhưng do không xuống xem xét thẩm định tại chỗ, nên Thẩm phán, Hội đồng xét xử không biết, không đề cập vấn đề này trong quá trình xét xử...

Việc Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ là cực kỳ cần thiết trong nhiều trường hợp, chính tác giả đã có những kinh nghiệm khó quên, đó là khi nghiên cứu hồ sơ và xác định được một phương án chia hiện vật tưỏng là đã tối ưu nhất, nhưng khi xuống xem xét tại chỗ thì thấy phương án đó đã bị phá sản hoàn toàn. Do đó, không được xem nhẹ việc xem xét, thẩm định tại chỗ.

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành có thể hiểu Tòa án có quyền chủ động thực hiện biện pháp này để thu thập chứng cứ. Nếu cách hiểu trên là đúng thì quy định tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành có khác so với hướng dẫn trước đây tại Nghị quyết số 04/2005/NQ-HDTP ngày 17-9- 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, để tránh những thủ tục rườm rà không cần thiết và đáp ứng yêu cầu hiểu biết sự vật cần xem xét một cách đầy đủ, toàn diện, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn mới nói rõ Tòa án có quyền xem xét thẩm định tại chỗ khi xét thấy cần thiết, không cần chờ đương sự yêu cầu Tòa án mới xem xét thẩm định tại chỗ.

>&gt Xem thêm:  Quy định mới về công bố các tài liệu, chứng cứ của vụ án dân sự ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về công bố tài liệu chứng cứ?

Trả lời:

Căn cứ Điều 109 Bộ luật Tô tụng Dân sự hiện hành quy định về công bố tài liệu chứng cứ như sau:

1. Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tòa án không công khai nội dung tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai.

3. Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải giữ bí mật tài liệu, chứng cứ thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Nguyên tắc đánh giá chứng cứ?

Trả lời:

1. Việc đánh giá chứng cứ phải khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác.

2. Tòa án phải đánh giá từng chứng cứ, sự liên quan giữa các chứng cứ và khẳng định tính hợp pháp, tính liên quan, giá trị chứng minh của từng chứng cứ.

Câu hỏi: Pháp luật quy định về bảo quản tài liệu chứng cứ như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 107 quy định về bảo quản tài liệu chứng cứ Bôj luật tố tụng Dan sự như sau:

1. Tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp tại Tòa án thì việc bảo quản tài liệu, chứng cứ đó do Tòa án chịu trách nhiệm.

2. Tài liệu, chứng cứ không thể giao nộp được tại Tòa án thì người đang lưu giữ tài liệu, chứng cứ đó có trách nhiệm bảo quản.

3. Trường hợp cần giao tài liệu, chứng cứ cho người thứ ba bảo quản thì Thẩm phán ra quyết định và lập biên bản giao cho người đó bảo quản. Người nhận bảo quản phải ký tên vào biên bản, được hưởng thù lao và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

4. Nghiêm cấm việc hủy hoại tài liệu, chứng cứ.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-toa-an-co-quyen-chu-dong-su-dung-cac-bien-phap-thu-thap-chung-cu.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5527,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5575,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.
Các trường hợp Tòa án có quyền chủ động sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/419143/cac-truong-hop-toa-an-co-quyen-chu-dong-su-dung-cac-bien-phap-thu-thap-chung-cu-419143.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/cac-truong-hop-toa-co-quyen-chu-ong-su.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/cac-truong-hop-toa-co-quyen-chu-ong-su.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy