Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)

1. Nhóm vấn đề chủ yếu và quan trọng Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)

Xem xét nội hàm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam trong 30 năm của giai đoạn thứ hai (1955-1985) cũng sẽ được phân tích khoa học theo hướng tương tự trong 10 năm của giai đoạn thứ nhất - theo ba nhóm vấn đề chủ yếu và quan trọng hơn cả tương ứng với hệ thông các cấu thành tội phạm xâm hại đến ba nhóm khách thể loại trong các lĩnh vực khác nhau của đời sông xã hội.

Có nghĩa là cần căn cứ vào đặc điểm (và cũng là hướng quan trọng) của quá trình xây dựng hệ thông pháp luật hình sự Việt Nam đã xem xét trên đây, cũng như tính chất rộng lớn của ba nhóm khách thể loại đã được bảo vệ bằng pháp luật hình sự sau cách mạng ở Việt Nam trong 30 năm tiếp theo của giai đoạn thứ hai từ sau khi cấm hoàn toàn các đạo luật hình sự cũ đến trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) để làm sáng tỏ nội hàm Phần riêng trong giai đoạn tương ứng thứ hai đã nêu.

Tuy nhiên, do tính chất rộng lớn, đa dạng và nhiều khía cạnh của vấn đề đấu tranh chống các hành vi tội phạm xâm hại đến ba nhóm khách thể loại nên khi nghiên cứu những vấn đề về trách nhiệm hình sự đối với ba nhóm cấu thành tội phạm tương ứng trong ba lĩnh vực nên nội dung dưới đây sẽ chỉ đề cập những vấn đề chủ yếu, cơ bản và quan trọng hơn cả theo hệ thống tương ứng như sau:

a. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước;

b. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân (cá nhân), các quyền, tự do và sở hữu của công dân và;

c. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế, hôn nhân gia đình và văn hóa - xã hội.

Như vậy, trên cơ sở hệ thống ba nhóm vấn đề đã được chỉ rõ ở trên, sau đây sẽ làm sáng tỏ hệ thống các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn thứ hai sau cách mạng trong 30 năm trước pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) cụ thể là về Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân (cá nhân), các quyền, tự do và sở hữu của công dân (cấu thành tội phạm xâm hại đến tính mạng và cấu thành tội phạm xâm hại đến sức khỏe con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)).

2. Đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân

>&gt Xem thêm:  Dấu hiệu định tội là gì ? Khái niệm về dấu hiệu định tội ?

Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân (cá nhân), các quyền, tự do và sở hữu của công dân. Việc phân tích khoa học các cấu thành tội phạm xâm hại thuộc các lĩnh vực này trong 30 năm sau Cách mạng Tháng Tám của giai đoạn thứ hai trước pháp điển hóa này (1955-1985) đã cho thấy:

Một điểm khác cơ bản so với các cấu thành tội phạm tương ứng trong 10 năm của giai đoạn thứ nhất (1945- 1955) là chúng không những chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật hình sự đúng nghĩa, mà còn được đề cập trong các văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tôì cao ban hành khi giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn xét xử hình sự của đất nước.

Chính vì vậy, để nhận thấy rõ vấn đề này, cần đưa ra nhận xét về nội hàm của các cấu thành tội phạm này tương ứng với lần lượt 05 khách thể trực tiếp thuộc nhân thân được phân tích là: Tính mạng; Sức khoẻ; Danh dự; Nhân phẩm và; Tự do cá nhân.

Dưới đây chúng ta sẽ phân tích rõ hơn về Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm; danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985).

3. Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn này (1955- 1985)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn này (1955- 1985) về cơ bản đã được quy định tại một số văn bản như: sắc luật số 03/SL-76 ngày 15/3/1976; Bản Tổng kết số 329-HS2 ngày 11/5/1967 của Tòa án nhân dân tối cao về hưống dẫn đường lôi xét xử tội hiếp dâm và một số’ tội phạm khác về mặt tình dục. Việc phân tích nội hàm các cấu thành tội phạm này trong các văn bản pháp luật hình sự đó cho thấy một số nét chủ yếu dưới đây:

a. Nhà làm luật đã xây dựng tội hiếp dâm với 03 cấu thành tội phạm là: cấu thành tội phạm cơ bản - hiếp dâm; cấu thành tội phạm tăng nặng - hiếp dâm người chưa thành niên và; cấu thành tội phạm đặc biệt tăng nặng - hiếp dâm với các tình tiết đặc biệt tăng nặng.

b. Ngoài tội hiếp dâm ra, thực tiễn xét xử giai đoạn này còn xây dựng thêm 03 cấu thành tội phạm có tính chất tình dục khác là: cưỡng dâm; giao cấu với người dưới 16 tuổi và; dâm ô.

c. Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là tử hình, được quy định trong pháp luật hình sự thực định và cả trong thực tiễn xét xử đối với hành vi cố' ý gây thương tích với tội hiếp dâm với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; còn mức hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, được quy định trong thực tiễn xét xử đốĩ với hành vi dâm ô áp dụng với người chưa thành niên.

>&gt Xem thêm:  Lính đánh thuê là gì ? Quy định pháp luật về lính đánh thuê

4. Cấu thành tội phạm xâm hại đến danh dự con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến danh dự con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn này về cơ bản đã được quy định tại Pháp lệnh quy định về việc xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1981 với cấu thành tội phạm là lợi dụng quyền khiếu nại và tố cáo nhằm xúc phạm người khác, mà theo đó hình phạt đối với hành vi này bị xử phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Về cấu thành tội phạm xâm hại đến tự do cá nhân của con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985) về cơ bản đã được đề cập trong một văn bản của thực tiễn xét xử là Báo cáo của Tòa án nhân dân tôì cao về tổng kết công tác toàn ngành năm 1964' mà trong đó chế tài xử phạt và đường lối xử lý hình sự đối vói việc “bắt cắp trẻ em” đã được quy định như sau:

"Kẻ bắt cắp có thể bị phạt từ 03 đến 15 năm tù; Người mua trẻ con mà biết rõ là mua trẻ con bị bắt cắp có thể bị phạt tới 5 năm;

Cần phân biệt rõ hai trường hợp sau: Bắt cắp trẻ em để về nuôi với bắt cắp trẻ em để đem bán hoặc với một động cơ, mục đích đê hèn nào khác, Bắt cắp trẻ em không có tình tiết tăng nặng với có tình tiết tăng nặng (như: phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, có thủ đoạn tàn bạo, thâm độc, đã gây nhiều tác hại cho nạn nhân và gia đình nạn nhân hoặc bị cáo là kẻ chuyên nghề bắt cóc trẻ em,... ) và đối vối bị cáo là người miền núi có thể có sự châm chưốc xử nhẹ hơn ở miền xuôi.

5. Cấu thành tội phạm xâm hại đến quyền và tự do của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam (1955- 1985)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến các quyền và tự do của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn thứ hai sau Cách mạng Tháng Tám - 30 năm từ sau khi cấm hoàn toàn việc áp dụng các đạo luật hình sự cũ đến trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) đã được đề cập tại một số văn bản pháp luật hình sự như:

- Luật quy định quyền lập hội, Luật quy định quyền tự do hội họp và Luật bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đôì với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân;

>&gt Xem thêm:  Đào ngũ là gì ? Khái niệm đào ngũ được hiểu như thế nào ?

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960 (các điều 56-58);

- Pháp lệnh về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (các điều 61-63);

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1980 (các điều 70-71);

- Pháp lệnh quy định việc xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (các điều 32-33);...

Việc phân tích nội hàm các cấu thành tội phạm xâm hại đến các quyền và tự do của công dân trong các ván bản pháp luật hình sự giai đoạn thứ hai (1955-1985) đã cho thấy một số nét chủ yếu như sau:

a. Luật đã quy định cốc cấu thành tội phạm cơ bản xâm hại đến các quyển và tự do chính trị của công dân là: Lợi dụng việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử; Giả mạo các tài liệu bầu cử hoặc tính sai các phiếu bầu; Vi phạm quyền khiếu nại và tố cáo; Vi phạm quyền tự do hội họp; Vi phạm quyền tự do lập hội hay tự do ra vào hội.

Ngoài ra, luật cũng quy định một cấu thành tội phạm cơ bản xâm hại đến quyền và tự do cả nhân của công dân là bắt, tạm giam hoặc khám xét người, đồ vật và thư từ của công dân mà biết rõ là trái pháp luật.

b. Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là 06 năm tù, được quy định đối với vi phạm quyền khiếu nại và tố cáo bằng cách trả thù người đã khiếu nại hoặc tố cáo; còn mức xử phạt thấp nhất là xử phạt hành chính được quy định tại cấu thành tội phạm xâm hại đến quyền và tự do cá nhân của công dân đã nêu.

6. Cấu thành tội phạm xâm hại đến sở hữu riêng của công dân giai đoạn (1955- 1985)

>&gt Xem thêm:  Quản chế là gì ? Quy định pháp luật về hình phạt quản chế

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn thứ hai sau Cách mạng Tháng Tám - 30 năm từ sau khi cấm hoàn toàn việc áp dụng các đạo luật hình sự cũ đến trưốc khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) được đề cập về cơ bản tại Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân năm 1970 (do Tổ biên tập thuộc Tòa án nhân dân tối cao lúc đó chủ trì và được chấp bút bởi TS. Trịnh Hồng Dương). Việc phân tích khoa học nội hàm của các quy định tại Pháp lệnh này cho thấy những nét chủ yếu dưới đây:

a. Trước hết, về hệ thống và cơ cấu thì Pháp lệnh nêu trên gồm có ba chương (I-III) với tổng cộng tất cả 21 điều luật. Đặc biệt là các quy phạm tại Chương I - Nguyên tắc chung (mặc dù chỉ gồm có hai điều) đã thể hiện tính khái quát cao về kỹ thuật lập pháp khi đưa ra hai khái niệm pháp lý rất cô đọng và súc tích, chính xác và đầy đủ về hai phạm trù tương ứng tại hai điều - về tài sản riêng của công dân (Điều 1) và về nguyên tắc trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân (Điều 2).

Chính vì vậy, cho đến hôm nay mặc dù đã gần 50 năm, nhưng ý nghĩa lập pháp và thực tiễn quan trọng của hai khái niệm pháp lý này vẫn còn nguyên giá trị, vì nó đem lại lợi ích rất to lổn cho các nhà luật học trong lập pháp hình sự nưốc nhà, cũng như trong bảo vệ pháp luật và xét xử hình sự Việt Nam đối với nhận thức khoa học về hai phạm trù tương ứng (nói riêng) và kinh nghiệm quý báu về kỹ thuật lập pháp hình sự (nói chung).

b. Về Chương II của Pháp lệnh này đã ghi nhận 13 cấu thành tội phạm cơ bản xâm hại đến tài sản riêng của công dân tương ứng tại 13 điều (từ Điều 3 đến Điểu 15) là: Cướp tài sản (Điều 3); Cướp giật tài sản (Điều 4); Cố ý hủy hoặc làm hư hỏng tài sản (Điều 5); Trộm cắp tài sản RCCD (Điều 6); Cưỡng đoạt tài sản (Điều 7); Lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản (Điều 8); Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản (Điều 9); Gian lận để chiếm đoạt tài sản (Điều 10); Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản (Điều 11); Chiếm giữ trái phép tài sản (Điểu 12); Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản (Điều 13); Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 14) và; Bao che cho kẻ xâm phạm tài sản (Điều 15).

c. Như vậy, trong số 13 cấu thành tội phạm cơ bản nêu trên thì chủ thể đặc biệt của hành vi phạm tội đã được nêu tại hai cấu thành tội phạm cơ bản (Điều 8 và Điều 15) nhất thiết phải là người có chức quyền nhất định có liên quan (chứ không thể nào là công dân bình thường được).

d. Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là tử hình, được quy định đối với 05 trường hợp thuộc cấu thành tội phạm tăng nặng do cướp tài sản riêng của công dân (khoản 2 Điều 3); còn mức xử phạt thấp nhất là xử phạt tù đến 03 tháng, được quy định đối vối một trong 10 trường hợp thuộc các cấu thành tội phạm giảm nhẹ tại một loạt các điều khác nhau (như: khoản 1 các điều 4, 6, 7, 9, 10-15).

e. Ngoài các quy định tại hai chương I-II đã được phân tích, tại Chương III của Pháp lệnh (gồm 06 điều 16-21) ngoài Điều 16 “Hình phạt phụ” (tức hình phạt bổ sung), nhà làm luật còn ghi nhận một số’ điều luật khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, chẳng hạn như: Điều 18 “Những trường hợp cần xử nặng’ (gồm 04 khoản về những tình tiết tăng nặng); Điều 19 “Những trường hợp cần xử nhẹ hoặc miễn hình phạt” (gồm 04 khoản về những tình tiết giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt); c) Điều 20 “Áp dụng nguyên tắc tương tự”.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Cấu thành tội phạm xâm hại đến danh dự con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955- 1985) được quy định ở đâu?

Trả lời:

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến danh dự con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn này về cơ bản đã được quy định tại Pháp lệnh quy định về việc xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1981 với cấu thành tội phạm là lợi dụng quyền khiếu nại và tố cáo nhằm xúc phạm người khác, mà theo đó hình phạt đối với hành vi này bị xử phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Câu hỏi: Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm xâm hại đến quyền và tự do của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam (1955- 1985) là bao nhiêu năm?

Trả lời:

Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là 06 năm tù, được quy định đối với vi phạm quyền khiếu nại và tố cáo bằng cách trả thù người đã khiếu nại hoặc tố cáo.

Câu hỏi: cấu thành tội phạm xâm hại đến sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn 1955 - 1985 quy định ở đâu?

Trả lời:

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn 1955 - 1985 quy định và được đề cập về cơ bản tại Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân năm 1970. 

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/cau-thanh-toi-pham-xam-hai-den-nhan-pham-danh-du-quyen-tu-do-va-so-huu-rieng-cua-cong-dan-trong-phap-luat-hinh-su-thuc-dinh-viet-nam-giai-doan-1955-1985.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5526,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5568,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)
Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/416698/cau-thanh-toi-pham-xam-hai-den-nhan-pham-danh-du-quyen-tu-do-va-so-huu-rieng-cua-cong-dan-trong-phap-luat-hinh-su-thuc-dinh-viet-nam-giai-doan-1955-1985-416698.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/cau-thanh-toi-pham-xam-hai-en-nhan-pham.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/cau-thanh-toi-pham-xam-hai-en-nhan-pham.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy