Cho thuê rừng trái pháp luật thì giải quyết như thế nào theo quy định mới?

Mục lục bài viết

1. Khái quát chung

Vi phạm các quy định về quản lý rừng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng là tội danh phổ biến hiện nay và thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
Hành vi khách quan của tội này là hành vi phạm các quy định về quản lý rừng. Cơ sở pháp lý để xác định hành vi vi phạm là Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về vấn đề này. Chủ thể của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng là người có chức vụ, quyền hạn quản lý rừng. Về hình phạt, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính thì tùy tính chất, mức độ nguy hiểm mà người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung khác.

2. Tội vi phạm quy định về quản lý rừng được quy định như thế nào?

Tội vi phạm quy định về quản lý rừng được quy định tại Điều 233 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 cụ thể như sau:

Điều 233. Tội vi phạm quy định về quản lý rừng
1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 thảng đến 03 năm:
a) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rìmg trái pháp luật từ 20.000 mẻt vuông (m2) đến dưới 25.000 mét vuông (m2) đổi với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m2) đến dưới 20.000 mét vuông (m2) đổi với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 15.000 mét vuông (m2) đổi với rừng đặc dụng;
b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 12.500 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 7.500 mét vuông (m2) đến dưới 10.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 mét vuông (m2) đến dưới 7.500 mét vuông (m2) đổi với rừng đặc dụng;
c) Cho phép khai thác, vận chuyển lầm sản trải pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này;
d) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật hoặc cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật dưới mức quy định tại điểm a, điểm b khoản này và các điếm từ điếm a đến điếm l khoản 1 Điều 232 của Bộ luật này nhưng đã bị xử lý kỷ luật về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
ị c) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 25.000 mét vuông (m2) đến dưới 40.000 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 20.000 mét vuông (m2) đến dưới 30.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 mét vuông (m2) đến dưới 25.000 mét vuông (m2) đổi với rừng dặc dụng;
d) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trải pháp luật từ 12.500 mét vuông (m2) đến dưới 17.000 mét vuông (m2) đoi với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 15.000 mét vuông (m2) đoi với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (m2) đến dưới 12.000 mét vuông (m2) đổi với rừng đặc dụng;
đ) Cho phép khai thác, vận chuyên lâm sản trải pháp luật thuộc một trong cảc trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm l khoản 2*Điều 232 của Bộ luật này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường họp sau dãy, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật 40.000 mét vuông (m2) trở lên đối với rừng sản xuất; 30.000 mét vuông (m2) trở lên đổi với rừng phòng hộ hoặc 25.000 mét vuông (m2) trở lên đổi với rừng đặc dụng;
b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật 17.000 mét vuông (m2) trở lên đoi với rừng sản xuất; 15.000 mét vuông (m2) trở lên đối với rừng phòng hộ hoặc 12.000 mét vuông (m2) trở lên đối với rìmg đặc dụng;
c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trải pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Cho thuê rừng trái pháp luật thì giải quyết như thế nào theo quy định mới?

Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

3. Bình luận

Điều luật gồm 4 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định các dấu hiệu pháp lý của tội phạm và khung hình phạt cơ bản; các khoản 2, 3 quy định các trường hợp phạm tội tăng nặng và khoản 4 quy định khung hình phạt bổ sung.

3.1 Dấu hiệu chủ thể của tội phạm

>&gt Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

Chủ thể của tội phạm được quy định là người có chức vụ, quyền hạn trong quản lý rừng.

3.2 Mặt khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến quy định quản lý rừng của Nhà nước.

3.3 Dấu hiệu hành vi khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm được quy định gồm 3 nhóm hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng: Nhóm hành vi giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật; nhóm hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật; nhóm hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
- Dấu hiệu xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng là tội phạm
+ Người phạm tội có hành vi giao rừng, thu hồi rừng trái pháp luật là hành vi giao rừng, thu hồi rừng, không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.Người phạm tội có hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật là hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.Người phạm tội có hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật là hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hành vi nêu trên phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này, mà còn vi phạm thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản.
Điều luật quy định diện tích rừng, số lượng lâm sản bị xâm phạm là dấu hiệu xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng là tội phạm. Do tính chất quan trọng của các loại rừng, của các loại lâm sản khác nhau nên điều luật đã phân hóa các mức độ của diện tích rừng bị xâm phạm theo từng loại rừng (ba loại rừng: rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) để xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng bị coi là tội phạm. Cụ thể:
+ Hành vi giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật với diện tích của từng loại rừng là 20.000 m2/15.000 m2/10.000 m2 trở lên;
+ Hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng hái pháp luật với diện tích của từng loại rừng là 10.000 m2/7.500 m2/5.000 m2 trở lên;
+ Hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường họp quy định tại khoản 1 Điều 232 BLHS;

>&gt Xem thêm:  Cố ý giết người không thành thì phạt tù bao nhiêu năm? Thuê người khác giết người phạm tội gì?

Điều luật còn quy định trường hợp cũng bị coi là tội phạm mặc dù diện tích rừng bị xâm phạm dưới mức quy định trên hoặc lượng lâm sản bị xâm phạm dưới mức quy định của khoản 1 Điều 232 (từ điểm a đến điểm 1) nếu chủ thể đã bị xử lý kỷ luật về một trong các hành vi được quy định tại điều luật mà còn vi phạm.
Điều luật còn quy định trường hợp cũng bị coi là tội phạm mặc dù diện tích rừng bị xâm phạm dưới mức quy định trên hoặc lượng lâm sản bị xâm phạm dưới mức quy định của khoản 1 Điều 232 (từ điểm a đến điểm 1) nếu chủ thể đã bị xử lý kỷ luật về một trong các hành vi được quy định tại điều luật mà còn vi phạm.

3.4 Dấu hiệu lỗi của chủ thể

Lỗi của chủ thể được quy định là lỗi cố ý.

3.5 Khung hình phạt

Khoản 1 của điều luật quy định khung hình phạt cơ bản có mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Khoản 2 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
- Có tổ chức: Đây là trường họp đồng phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng mà trong đó có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người đồng phạm;
- Phạm tội 02 lạn trở lên: Đây là trường họp phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng từ 02 lần trở lên mà những lần phạm tội đó đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 25.000 m2/20.000 m2/15.000 m2 đến dưới 40.000 m2/30.000 m2/25.000m2;

>&gt Xem thêm:  Tội giết người với lỗi cố ý nhưng phạm tội chưa đạt thì xử lý thế nào ?

- Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 12.5 00 m2/10.000 m2/7.500 m2 đến dưới 17.000 m2/15.000 m2/12.000 m2;
- Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trải pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm l khoản 2 Điều 232 BLHS.
Khoản 3 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 05 năm đến 12 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
- Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật 40.000 m2/30.000 m2/25.000 m2 trở lên;
- Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật 17.000 m2/15.000 m2/12.000 m2 trở lên;
- Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này.
Khoản 4 của điều luật quy định khung hình phạt bổ sung (có thể áp dụng đối với người phạm tội) là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Khung hình phạt đối với tội giết người? Giết người khi phòng vệ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tỷ lệ che phủ rừng là như thế nào?

Trả lời:

Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.

Câu hỏi: Rừng tự nhiên là như thế nào?

Trả lời:

Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.

Câu hỏi: Rừng trồng là như thế nào?

Trả lời:

Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/cho-thue-rung-trai-phap-luat-thi-giai-quyet-nhu-the-nao-theo-quy-dinh-moi.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,860,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5512,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5526,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Cho thuê rừng trái pháp luật thì giải quyết như thế nào theo quy định mới?
Cho thuê rừng trái pháp luật thì giải quyết như thế nào theo quy định mới?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/article/trai-dat-1400x788.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/cho-thue-rung-trai-phap-luat-thi-giai.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/cho-thue-rung-trai-phap-luat-thi-giai.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy