Hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự năm 1985

Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, liên quan đến hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự năm 1985, kính mong Luật sư hãy giúp tôi phân tích về cơ cấu cũng như những điểm cơ bản của hệ thống phần riêng này?

Cảm ơn!

Trả lời:

1. Cơ cấu của hệ thống Phần riêng trong Bộ luật Hình sự năm 1985

Cơ cấu của hệ thống Phần riêng trong Bộ luật Hình sự năm 1985 sau 04 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm: Năm 1989, năm 1991, năm 1992 và năm 1997, có những đặc điểm cơ bản chúng ta cần lưu ý sau đây.

a. Đầu tiên, Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 1985 gồm có 13 chương với tổng số 209 điều từ Điều 72 đến Điều 280.

b. Sau hơn 14 năm thi hành (từ ngày 01/01/1986 đến ngày 30/6/2000) và qua 04 lần sửa đổi, bổ sung thì Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) đã bổ sung thêm một loạt các cấu thành tội phạm tương ứng với 23 điều luật mới (sau lần sửa đổi, bổ sung cuối cùng vào năm 1997), cụ thể như sau:

- Một cấu thành tội phạm mới (điểm a Điều 96) thuộc Mục B Chương I “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”.

- Hai cấu thành tội phạm mới (điểm a Điều 112 và điểm a Điều 113a) về Chương II “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người”.

- Hai cấu thành tội phạm mới (Điều 134a và Điều 137a) của Chương IV “Các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa”.

- 13 cấu thành tội phạm mới (các điều từ 185a đến 185n) cộng 01 điều mới về hình phạt bổ sung (Điều 185o), Chương VII mới “Các tội phạm về ma túy”.

>&gt Xem thêm:  Dấu hiệu định tội là gì ? Khái niệm về dấu hiệu định tội ?

- Hai cấu thành tội phạm mởi (Điều 202a và Điều 202b) thuộc Mục B và 01 cấu thành tội phạm mới (Điều 205a) thuộc Mục c của Chương VIII “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính”.

- Và cuối cùng, hai cấu thành tội phạm mới (Điều 22la và Điều 228a) của Chương IX “Các tội phạm về chức vụ”.

c. Ở đây, nhà làm luật đã không ghi nhận hình phạt bổ sung tương ứng vối mỗi cấu thành tội phạm tại từng điều luật tương ứng với từng tội phạm trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) mà quy định hình phạt bổ sung với tư cách là chế tài xử phạt chung đối vối từng nhóm cấu thành tội phạm tại điều luật cuối cùng của mỗi chương trong tất cả 11/12 chương (trừ Chương XII không có Điều này).

d. Trong Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 1985 có 15 điều luật không đề cập các cấu thành tội phạm riêng biệt, cụ thể đó là các điều luật sau:

- Mười hai điều về hình phạt bổ sung được quy định tại điều cuối cùng của 12 chương đối vối một số tội phạm trong từng chương tương ứng, chỉ trừ Chương XII và là Chương cuối cùng không có điều riêng biệt về hình phạt bổ sung (như đối với 12 nhóm tội phạm tại 12 chương khác).

- Ba điều riêng biệt đề cập một số khái niệm tại ba chương (X-XI) như: 1) Điều 219 “Khái niệm tội phạm về chức vụ”;

- Điều 230 “Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp” và;

- Điều 249 “Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân”.

2. Những đặc điểm của hệ thống phần riêng của Bộ hình sự từ sau lần sửa đổi, bổ sung vào năm 1997

>&gt Xem thêm:  Lính đánh thuê là gì ? Quy định pháp luật về lính đánh thuê

Từ sau lần sửa đổi, bổ sung cuối cùng vào năm 1997 có 209 điều luật còn lại thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) là đề cập các tội phạm cụ thể và đã được sắp xếp theo các nhóm khách thể loại (mà tội phạm xâm hại đến) tương ứng với đầu tiên là 12 và sau đó là 13 chương.

Cụ thể nó được biểu hiện như sau:

a. Chương I “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia” có 30 điều (72-100) bao gồm: 29 điều về các tội phạm cụ thể (được chia thành hai nhóm về Mục A có 15 điều và Mục B có 14 điều và 01 điều (Điều 100) về hình phạt bổ sung đối vối nhóm tội phạm này. Nhưng sau lần sửa đổi, bổ sung cuối cùng vào năm 1997 thì Điều 96a đã được chuyển sang Chương VIIA và chia thành 04 cấu thành tội phạm độc lập.

b. Chương II “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người” có 18 điều bao gồm: 17 điều (Điều 101 - Điều 117) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 118) về hình phạt bổ sung đối vối nhóm tội phạm này.

c. Chương III “Các tội xâm phạm những quyền tự do dân chủ của công dân” có 11 điều gồm: 10 điều (Điều 119 - Điều 128) về các tội phạm và 01 điều (Điều 129) về hình phạt bổ sung đối với nhóm tội phạm này.

d. Chương IV “Các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa” có 17 điều gồm: 16 điều (Điều 129 - Điều 141) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 142) về hình phạt bổ sung đôi với nhóm tội phạm này.

e. Chương V “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình và các tội phạm đối vối người chưa thành niên” có 08 điều gồm: 07 điều (Điều 143 - Điều 149) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 150) về hình phạt bổ sung đối với nhóm tội phạm này.

f. Chương VI “Các tội xâm phạm sở hữu của công dân” có 13 điều gồm: 12 điều (Điều 151 - Điều 162) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 163) về hình phạt bổ sung đối với nhóm tội phạm này.

g. Chương VII “Các tội xâm phạm về kinh tể" có 22 điều gồm: 21 điều (Điều 164 - Điều 184) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 185) về hình phạt bổ sung đối vổi nhóm tội phạm này.

h. Chương VII “Các tội phạm về ma túy” có 14 điều gồm: 13 điều (từ Điều 185a đến Điều 185n) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 185o) về hình phạt bổ sung đôì với nhóm tội phạm này.

>&gt Xem thêm:  Đào ngũ là gì ? Khái niệm đào ngũ được hiểu như thế nào ?

i. Chương VIII “Các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính” có 36 điều gồm: 35 điều (Điều 186 - Điều 217) về các tội phạm cụ thể (được phân chia thành 03 nhóm về Mục A gồm 12 điều, Mục B gồm 09 điều và Mục c gồm 14 điều); và 01 điều (Điều 218) về hình phạt bổ sung đôì vối nhóm tội phạm này.

j. Chương IX “Các tội phạm về chức vụ” có 13 điều gồm: 01 điều (Điều 219) “Khái niệm tội phạm vê' chức vụ” và 11 điều (từ Điều 220 đến Điều 228a) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 229) vê' hình phạt bổ sung đôì với nhóm tội phạm này.

- Chương X “Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp” có 19 điều gồm: 01 điều (Điều 230) “Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp”; 17 điều (Điều 230 - Điều 248) về các tội phạm cụ thể; 01 điều (Điều 248) về hình phạt bổ sung đôì với nhóm tội phạm này.

q. Chương XI “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” có 28 điều gồm: 01 điều (Điều 249) “Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” và 26 điều (Điều 250 - Điều 275) về các tội phạm cụ thể và 01 điều (Điều 276) về hình phạt bổ sung đối với nhóm tội phạm này.

k. Chương XII “Các tội phá hoại hòa bình, chốhg loài người và tội phạm chiến tranh” có 04 điều (Điều 277 - Điều 280) về các tội phạm cụ thể và không có điều riêng biệt về hình phạt bổ sung (như đôi với 12 nhóm tội phạm).

3. Các quy phạm có tính chất khuyên khích tại cấu thành tội phạm riêng biệt trong Bộ luật hình sự (năm 1985)

Với mục đích nhằm thể hiện nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và để góp phần tích cực cho việc phát hiện, điều tra một số loại tội phạm nhất định, pháp luật Việt Nam đã ghi nhận các quy phạm đề cập ba biện pháp tha miễn nhân đạo mang tính khuyến khích đối với người phạm tội tương ứng tại ba cấu thành tội phạm thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự đầu tiên của Việt Nam (năm 1985), cụ thể chúng ta sẽ cùng nghiên cứu dưới đây.

a. Tại khoản 3 Điều 74 “Tội gián điệp” đã ghi nhận quy phạm về dạng miễn trách nhiệm hình sự mang tính bắt buộc (mà không phải là tùy nghi) cho “Người nào đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành thật khai báo vối cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

b. Tại các đoạn 1-2 khoản 4 Điều 227 “Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ” đã ghi nhận các quy phạm mang tính nhân đạo như sau:

>&gt Xem thêm:  Quản chế là gì ? Quy định pháp luật về hình phạt quản chế

- Quy phạm mang tính bắt buộc cho “Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hôì lộ” (đoạn 1). Như vậy, nếu xét về bản chất pháp lý thì thực chất đây có thể coi là quy phạm loại trừ tính tội phạm của hành vi.

- Quy phạm mang tính tùy nghi cho “Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ” (đoạn 2).

c. Tại khoản 2 Điều 247 “Tội không tố giác tội phạm” đã ghi nhận quy phạm về hai dạng miễn (trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt) mang tính tùy nghi cho “Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt”.

4. Những điểm cơ bản của hệ thống phần riêng trong Bộ luật Hình sự (năm 1985)

Việc phân tích các quy phạm thuộc hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự (năm 1985) có những điểm cơ bản sau mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và phân tích.

Thứ nhất, tất cả 36 điều luật tương ứng với các tội phạm cụ thể khác nhau trong hầu như đa số (12/13) chương thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) được ghi nhận theo hướng chỉ bao gồm một cấu thành tội phạm cơ bản (mà không hề có các cấu thành tội phạm giảm nhẹ, tăng nặng, rất nặng hoặc đặc biệt tăng nặng), đó là các điều 89 (Chương I), 105-106 (Chương II), 121,123-126 (Chương III), 140 (Chương IV), 143, 146-147 (Chương V), 159, 161 (Chương VI), 178-179, 183-184 (Chương VII), 208-210, 214-217 (Chương VIII), 223 (Chương IX), 233, 242-244 (Chương X), 249-261 (Chương XI), và 277-279 (Chương XII).

Thứ hai, có tất cả 58/209 điều luật trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) đã ghi nhận về các tội phạm cụ thể tại tất cả các chương khác nhau được nhà làm luật mô tả theo hướng ghép (từ 02 trở lên) hành vi phạm tội ngay trong tên gọi của từng tội danh bằng cách sử dụng các dấu phẩy (,) hay từ “hoặc” tại chính tiêu đề (tên gọi) của từng điều luật tương ứng, đó là các điều 85, 87-89, 93-98 (Chương I), 107,109-110 (Chương II), 119,124,126-127 (Chương III), 134a, 137a và 138 (Chương IV), 144, 148-149 (Chương V), 154, 156, 160 (Chương VI), 167, 172, 173, 179, 183 (Chương VII), 185m, 185n (Chương VII A), 188-190, 192, 196, 198, 200-202, 205a, 207, 209-213, 215-217 (Chương VIII), 221, 228, 228a (Chương IX), 232, 238-239, 243-244 (Chương X), 252-255, 257, 265, 267, 269-272, 275 (Chương XI), 277 (Chương XII) của Bộ luật.

Thứ ba, có tất cả 14/209 điều luật trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) ghi nhận về các tội phạm cụ thể tại 05/13 chương khác nhau được nhà làm luật quy định theo hướng ghép hai cấu thành tội phạm vào chung một điều luật bằng cách sử dụng lại lần thứ hai từ “tội” ngay sau dấu phẩy (,) đầu tiên sau tên gọi của tội danh thứ nhất tại cùng tiêu đề của điều luật tương ứng, đó là các điều 92-93, 98 (Chương I), 200, 202 (Chương VIII), 222-223, 227 (Chương X), 240-242 (Chương X), 262-263 (Chương XI) và 280 (Chương XII). Có nghĩa là, trong cùng một điều luật nhưng ghi nhận đến hai tội danh.

Thứ tư, liên quan đến chế tài xử phạt nghiêm khắc nhất (đó là hình phạt tử hình) trong các cấu thành tội phạm của Bộ luật Hình sự (năm 1985) cho thấy, việc tăng, giảm hình phạt nghiêm khắc nhất này trong Bộ luật Hình sự Việt Nam đầu tiên này đã có sự thay đổi theo các mốc thời gian, cụ thể là các mốc thời gian như sau:

>&gt Xem thêm:  Bất hồi tố là gì ? Khái niệm về bất hồi tố ?

- Tại thời điểm mới thông qua Bộ luật Hình sự (năm 1985) thì tử hình đã được quy định đôì vối 29 cấu thành tội phạm.

- Sau lần sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất (năm 1989) đã tăng thêm 04 cấu thành tội phạm nữa thành 33 cấu thành tội phạm có quy định tử hình.

- Sau lần sửa đổi, bổ sung lần thứ hai (năm 1991) đã tăng thêm 03 cấu thành tội phạm nữa thành 36 cấu thành tội phạm có quy định tử hình.

- Sau lần sửa đổi, bổ sung lần thứ ba và là cuối cùng (năm 1997) đã tăng thêm 08 cấu thành tội phạm (vì đã bổ sung thêm 01 Chương VII liên quan đến các tội phạm về ma túy) thành 44 cấu thành tội phạm có quy định tử hình.

Thứ năm, đối với chế tài xử phạt nhẹ nhất (là chế tài cảnh cáo) thì trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) chỉ có một số cấu thành tội phạm ít nghiêm trọng (chủ yếu là trong Chương III) đã ghi nhận hình phạt này như: khoản 1 các điều 116-117, các điều 120 đến điều 127 của Bộ luật...

Thứ sáu, Chúng ta cần chú ý đối với các cấu thành tội phạm về an ninh quốc gia trong Chương I thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) với 28 điều (ừ điều 72 đến điều 99 của Bộ luật).

5. Những điểm cần lưu ý đối với cấu thành tội phạm về an ninh quốc gia trong Chương I Bộ luật hình sự (năm 1985)

- Nhà làm luật đã xây dựng trong Chương I Bộ luật này 04 loại cấu thành tội phạm tương ứng (cơ bản, giảm nhẹ, tăng nặng và đặc biệt tăng nặng) tùy theo từng tội trong nhóm tội phạm này.

- Với mục đích là nhằm khuyến khích nên về cơ bản hầu như đối với nhóm các tội đặc biệt nguy hiểm trong nhóm tội phạm này thuộc Mục A (14/15 tội) Bộ luật Hình sự (năm 1985) quy định chỉ có hai cấu thành tội phạm (cơ bản và giảm nhẹ) tương ứng vối hai khoản của từng tội (các điều 72-81, 83-84). Chỉ ngoại trừ Điều 85 “Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nưốc ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân” là có ba cấu thành tội phạm (cơ bản, tăng nặng và đặc biệt tăng nặng).

>&gt Xem thêm:  Truy cứu trách nhiệm hình sự là gì ? Quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự?

- Trong khi đó, về cơ bản đối vối nhóm các tội khác xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Mục B (10/13 tội) thì Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định ngược lại, tuy cũng chỉ là hai cấu thành tội phạm nhưng lại là cấu thành tội phạm cơ bản và cấu thành tội phạm tăng nặng tương ứng vói hai khoản của từng tội (các điều 90 đến điều 99 của Bộ luật).

- Còn đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia khác tại ba điều đầu tiên thuộc Mục B (các điều 87 đến điều 89 Bộ luật) thuộc Chương I thì lại có những điểm riêng biệt khác tương ứng là Điều 87 có hai cấu thành tội phạm (cơ bản và giảm nhẹ), Điều 88 có ba cấu thành tội phạm (cơ bản, tăng nặng, đặc biệt tăng nặng) và, Điều 89 chỉ có một cấu thành tội phạm cơ bản.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì ? Đối tượng điều chỉnh của các ngành luật cơ bản

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Cơ cấu của hệ thống Phần riêng trong Bộ luật Hình sự (năm 1985) đầu tiên được quy định gồm bao nhiêu điều, khoản?

Trả lời:

Cơ cấu của hệ thống Phần riêng trong Bộ luật Hình sự (năm 1985) đầu tiên được quy định gồm 13 chương với tổng số 209 điều từ Điều 72 đến Điều 280.

Câu hỏi: Từ sau lần sửa đổi, bổ sung vào năm 1997, Bộ luật hình sự có cơ cấu như thế nào?

Trả lời:

Từ sau lần sửa đổi, bổ sung cuối cùng vào năm 1997 có 209 điều luật còn lại thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1985) là đề cập các tội phạm cụ thể và đã được sắp xếp theo các nhóm khách thể loại (mà tội phạm xâm hại đến) tương ứng với đầu tiên là 12 và sau đó là 13 chương.

Câu hỏi: “Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ” đã ghi nhận các quy phạm mang tính nhân đạo được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

“Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ” đã ghi nhận các quy phạm mang tính nhân đạo được quy định tại các đoạn 1-2 khoản 4 Điều 227. bao gồm Quy phạm mang tính bắt buộc và quy phạm mang tính tùy nghi. 

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/he-thong-phan-rieng-phap-luat-hinh-su-thuc-dinh-trong-bo-luat-hinh-su-nam-1985.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5526,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5568,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự năm 1985
Hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự năm 1985
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/417975/he-thong-phan-rieng-phap-luat-hinh-su-thuc-dinh-trong-bo-luat-hinh-su-nam-1985-417975.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/he-thong-phan-rieng-phap-luat-hinh-su.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/he-thong-phan-rieng-phap-luat-hinh-su.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy