Khai thác rừng trái phép thì bị xử lý như thế nào? bao nhiêu năm tù?

Mục lục bài viết

1. Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được quy định như thế nào?

Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 cụ thể như sau:

Điều 232. Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường họp quy định tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhỏm IIA;
b) Khai thác trải phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khoi (m3) go loài thực vật thông thường hoặc từ 07 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
c) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khoi (m3) go loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khoi (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 07 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m3) đến dưới 10 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HA;
đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gô loài thực vật thông thường hoặc từ 05 mét khối (m3) đến dưới 10 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 03 mét khối (m3) đến dưới 08 mét khối (m3) go loài thực vật thông thường hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rìmg nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
g) Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhỏm IIA trị giả từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường qgoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
h) Khai thác trải phép go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) tại rừng sản xuất, từ 0,5 mét khối (m3) đến dưới 1,5 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 mét khối (m3) đến dưới 01 mẻt khối (m3) tại rừng đặc dụng;
i) Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IA trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;
k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cẩp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bản quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng thông thường;
l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 600.000.000 đồng;
m) Khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ có khối lượng hoặc trị giá dưới mức quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm l khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 30 mét khối (m3) đến dưới 50 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
b) Khai thác trải phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
c) Khai thác trái phép rìmg phòng hộ là rừng trồng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) go loài thực vật thông thường hoặc từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
d) Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HA;
e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 08 mét khối (m3) đen dưới 15 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 03 mét khối (m3) đến dưới 10 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm HA;
g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài go trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;
h) Khai thác trải phép go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cap, quý, hiếm Nhóm IA từ 02 mét khối (m3) đến dưới 04 mét khôi (m3) tại rừng sản xuất, từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) tại rừng đặc dụng;
i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;
k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 03 mét khối (m3) đến dưới 06 mét khối (m3) go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm ỈA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng thông thường;
l) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.200.000.000 đồng;
m) Có tổ chức;
n) Mua bản, vận chuyển qua biên giới;
o) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng 80 mét khối (m3) trở lên go loài thực vật thông thường hoặc 50 mét khối (m3) trở lên go thuộc Danh mục thực vật rùng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm ỈỈA;
b) Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 30 mét khối (m3) trở lên gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cap, quý, hiếm Nhóm IIA;
c) Khai thác trải phép rừng phòng hộ là rừng trồng 60 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 40 mét khối (m3) trở lên gô thuộc Danh mục thực vật rìmg, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
d) Khai thác trải phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 30 mét
khối (m3) trở lên go loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm ỉỈA; ' ' A'
đ) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
e) Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên 15 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 10 mét khối (m3) trở lên go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
g) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài go trị giá 400.000.000 đồng trở lên;
h) Khai thác trái phép go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 04 mét khối (m3) trở lên tại rừng sản xuất, 03 mét khối (m3) trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối (m3) trở lên tại rừng đặc dụng;
i) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rìmg nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá 120.000.000 đồng trở lên;
k) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép 06 mét khối (m3) trở lên gô thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cap, quý, hiếm Nhóm ỈA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 40 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA hoặc gồ có nguôn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quổc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 80 mét khối (m3) trở lên go loài thực vật rừng thông thường;
I) Tàng trữ, vận chuyển, chế biển hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 1.200.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
à) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 30Ó. 000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;
d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Khai thác rừng trái phép thì bị xử lý như thế nào? bao nhiêu năm tù?

Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

2. Bình luân

Điều luật gồm 5 khoản. Trong đó, khoản 1 quy định các dấu hiệu pháp lý của tội phạm và khung hình phạt cơ bản; các khoản 2, 3 quy định các trường họp phạm tội tăng nặhg; khoản 4 quy định khung hình phạt bổ sung đối với người phạm tội và khoản 5 quy định khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự.

2.1 Dấu hiệu chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được quy định là chủ thể bình thường và theo Điều 12 BLHS là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì tội này không thuộc các tội mà tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể từ đủ 14 tuổi trở lên được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 BLHS.

2.2 Dấu hiệu hành vi khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm được quy định gồm 2 nhóm hành vi: Nhóm hành vi khai thác trái phép rừng, gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ và nhóm hành vi tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ. Do tính chất quan trọng của từng loại rừng, từng loại gỗ cũng như từng loại thực vật rừng ngoài gỗ nên điều luật quy định cụ thể hành vi khách quan đối với từng loại đó. Cụ thể:

>&gt Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

+ Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 20 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 15 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 10 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 07 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 15 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 10 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 07 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 05 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 10 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 05 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 03 m3 gỗ loài thực vật thông thường trở lên hoặc từ 01 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA trở lên;
+ Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 50 triệu đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100 triệu đồng trở lên;
+ Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 01 m3 trở lên tại rừng sản xuất, từ 0,5 m3 trở lên tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 m3 trở lên tại rừng đặc dụng;
+ Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá từ 30 triệu đồng trở lên;
Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 1,5 m3 gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trở lên; từ 10 m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trở lên; từ 20 m3 gỗ loài thực vật rừng thông thường trở lên;

>&gt Xem thêm:  Cố ý giết người không thành thì phạt tù bao nhiêu năm? Thuê người khác giết người phạm tội gì?

+ Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 300 triệu đồng trở lên;
+ Khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ có khối lượng hoặc trị giá dưới mức quy định tại một trong các trường hợp kể trên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 232 BLHS hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
Điều luật còn quy định hành vi trên phải không thuộc trường hợp phạm tội huỷ hoại rừng theo Điều 243 BLHS. Tuy nhiên, quy định này không cần thiết.

2.3 Dấu hiệu lỗi của chủ thể

Lỗi của chủ thể được quy định là lỗi cố ý.

2.4 Khung hình phạt

Khoản 1 của điều luật quy định khung hình phạt cơ bản là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Khoản 2 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng thứ nhất là phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
- Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 30 mét khối (m3) đến dưới 50 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm HA;
- Khai thác trải phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;

>&gt Xem thêm:  Tội giết người với lỗi cố ý nhưng phạm tội chưa đạt thì xử lý thế nào ?

- Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trổng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm HA;
- Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HA;
- Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) go loài thực vật thông thường hoặc từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trải phép rừng đặc dụng là rìmg tự nhiên từ 08 mét khối (m3) đến dưới 15 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường hoặc từ 03 mét khối (m3) đến dưới 10 mẻt khối (m3) go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; thực vật rừng thông thường ngoài go trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 400 triệu đồng;
- Khai thác trải phép go thuộc Danh mục loài nguy cap, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 02 mét khối (m3) đến dưới 04 mét khối (m3) tại rừng sản xuất, từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) tại rừng đặc dụng;
- Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm ỈA trị giá từ 60 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng;
- Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bản trái phép từ 03 mét khối (m3) đến dưới 06 mét khoi (m3) go thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhỏm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ 566
nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gô thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng thông thường;
- Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gô trị giá từ 600 triệu đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng;

>&gt Xem thêm:  Khung hình phạt đối với tội giết người? Giết người khi phòng vệ?

- Có tổ chức: Đây là trường hợp đồng phạm tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản mà trong đó có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người đồng phạm;
- Mua bán, vận chuyển qua biên giớì;
- Tái phạm nguy hiểm: Đây là trường hợp phạm tội thỏa mãn các dấu hiệu của tái phạm nguy hiểm được quy định tại Điều 53 BLHS.
Khoản 3 của điều luật quy định khung hình phạt tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
- Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng 80 mét khối (m3) trở lên gô loài thực vật thông thường hoặc 50 mét khối (m3) trở lên go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 30 mét khối (m3) trở lên go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng 60 mét khối ■ (m3) trở lên go loài thực vật thông thường hoặc 40 mét khối (m3) trờ
lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 30 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhỏm IIA;
- Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng 40 mét khối (m3) trở lên go loài thực vật thông thường hoặc 20 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;

>&gt Xem thêm:  Giết người bị xử phạt bao nhiêu năm tù ? Phải làm gì khi bị người khác đe dọa giết cả nhà ?

- Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên 15 mét khối (m3) trở lên go loài thực vật thông thường hoặc 10 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm Nhóm IIA;
- Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài go thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiêm Nhóm IIA trị giá 200 triệu đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá 400 triệu đồng trở lên;
- Khai thác trái phép gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA 04 mét khối (m3) trở lên tại rừng sản xuất, 03 mẻt khối (m3) trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối (m3) trở lên tại rừng đặc dụng;
- Khai thác trải phép thực vật rừng ngoài gô thuộc Danh mục loài nguy cấp, quỷ, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá 120 triệu đồng trở lên;
- Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép 06 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc go có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã ngụy cấp; 40 mét khối (m3) trở lên gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cap, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cap; 80 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật rừng thông thirờng;
- Tàng trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 1,2 tỷ đồng trở lên.
Khoản 4 của điều luật quy định khung hình phạt bổ sung (có thể áp dụng đối với người phạm tội) là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Khoản 5 của điều luật quy định khung hình phạt có thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:
- Nếu hành vi phạm tội thuộc khoản 1 thì khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại có mức phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 01 tỷ đồng;
- Nếu hành vi phạm tội thuộc khoản 2 thì khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại là phạt tiền từ 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

>&gt Xem thêm:  Khi thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy co điều kiện mà không cứu giúp làm người đó chết có phạm tội không? Bị xử phạt như thế nào?

- Nếu hành vi phạm tội thuộc khoản 3 thì khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại là phạt tiền từ 03 tỷ đồng đến 06 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.
Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Chưa đủ 18 tuổi mà giết người thì bị phạt thế nào ? Phòng vệ dẫn đến chết người bị phạt tội gì ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Lâm nghiệp là như thế nào?

Trả lời:

Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Câu hỏi: Hoạt động lâm nghiệp là như thế nào?

Trả lời:

Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Câu hỏi: Rừng là gì? đặc điểm của rừng là như thể nào?

Trả lời:

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liên vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/khai-thac-rung-trai-phep-thi-bi-xu-ly-nhu-the-nao-bao-nhieu-nam-tu.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5526,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5568,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Khai thác rừng trái phép thì bị xử lý như thế nào? bao nhiêu năm tù?
Khai thác rừng trái phép thì bị xử lý như thế nào? bao nhiêu năm tù?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/article/r%e1%bb%abng.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/khai-thac-rung-trai-phep-thi-bi-xu-ly.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/khai-thac-rung-trai-phep-thi-bi-xu-ly.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy