Người gửi hàng (người giao hàng) có quyền định đoạt hàng hóa đã xếp lên tàu cho tới khi nào?

1. Người giao hàng theo quy định pháp luật hàng hải

Theo quy định của khoản 4 điều 147 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

"Điều 147. Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

1. Người thuê vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với người vận chuyển. Trường hợp hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, người thuê vận chuyển được gọi là người giao hàng.

2. Người vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với người thuê vận chuyển.

3. Người vận chuyển thực tế là người được người vận chuyển ủy thác thực hiện toàn bộ hoặc một phần việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

4. Người giao hàng là người tự mình hoặc được người khác ủy thác giao hàng cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

5. Người nhận hàng là người có quyền nhận hàng quy định tại Điều 162 và Điều 187 của Bộ luật này."

=> Kết luận: Theo quy định tại khoản 3 đều này, người giao hàng có thể tự mình giao hàng hoặc có thể được người khác ủy thác việc giao hàng. người ủy thác ở đây có thể là bấy cứ ai đủ năng lực hành vi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Sau đó người giao hàng sẽ giao hàng cho người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Hành vi thương mại là gì ? Đặc điểm của hành vi thương mại

2. Người gửi hàng (người giao hàng) có quyền định đoạt hàng hóa đã xếp lên tàu cho tới khi nào?

Theo Điều 165 của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 về Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng:

"Người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, nếu chưa giao quyền này cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng hoặc cảng trả hàng sau khi chuyến đi đã bắt đầu với điều kiện phải bồi thường mọi tổn thất và chi phí liên quan. Người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của người giao hàng sau khi đã thu lại toàn bộ số vận đơn gốc đã ký phát."

Trong một chừng mực nào đấy, quy định này của Bộ luật hàng hải Việt Nam cũng phù hợp với tinh thần và lời văn của Điều 85 Công uớc của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 (gọi tắt là Công uớc Viên 1980). Trong luật pháp thuơng mại và hàng hải quốc tế, người ta gọi quyền này của nguời gửi hàng là quyền "Stoppage in transitu" (quyền của người bán, người gửi hàng tạm ngừng việc giao hàng cho người mua số hàng đang trên đường vận chuyển vì người mua chưa trả tiền mua hàng). Quy định này có nguồn gốc từ Luật hàng hải và luật mua bán hàng hóa của nước Anh.

Hiện nay ở Việt Nam chưa có bất kỳ một hướng dẫn hay giải thích chính thức nào về điều khoản này nói riêng và toàn bộ Chuơng V (Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển) nói chung.

Theo Bộ luật hàng hải, nếu vận đơn là đích danh thì sau khi ký phát chỉ người nào có tên là nguời nhận hàng trong vận đơn đó mới có quyền nhận hàng và định đoạt hàng hóa đó. Ngược lại, với vận đơn theo lệnh thì sau khi nó đã đuợc ký hậu hợp cách và chuyển cho nguời mua thì quyền sở hữu cũng như quyền định đoạt hàng hóa đã chuyển sang người mua. Điều này cũng tương đồng với Điều 62 của Luật thương mại Việt Nam năm 2005 theo đó quyền sở hữu hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi giao hàng trừ khi hợp đồng mua bán hoặc pháp luật có quy định khác.

Các quy định trên về điểm mẫu chốt cũng không có gì mâu thuẫn với quy định tại Điều 165 nói trên của Bộ luật hàng hải cũng như Điều 62 của Luật thương mại vì quyền của người gửi hàng, người bán ở đây chỉ là quyền tạm ngưng việc giao hàng đang trên đường vận chuyển cho tới khi nào người mua thanh toán xong tiền hàng cho người bán.

Theo Mục 44 của Luật mua bán hàng hóa của Vương quốc Anh 1979 quyền này là một sự mở rộng quyền cầm giữ hàng nhưng thực chất thì nó không phải là một quyền cầm giữ hàng hải (Maritime Lien) vì người bán thực hiện quyền này sau khi các quyền về sở hữu hàng hóa đã rời khỏi tay họ và họ chỉ có thể thực hiện quyền này chỉ khi nào xảy ra tình huống mới: Người mua chưa chịu thanh toán tiền hàng, nghĩa là thời hạn thanh toán đã đến nhưng người mua không có khả năng trả tiền. Theo luật Anh, đây chính là điều kiện tiên quyết để người bán thực hiện quyền Stoppage in transitu, ở Mục 46 của Luật mua bán hàng hóa Vương quốc Anh 1979 đã đẫn trên đây quy định.

Cách thực hiện quyền tạm ngưng việc giao hàng đang trên đường vận chuyển như sau:

>&gt Xem thêm:  Cách phân loại hành vi thương mại ? Cho ví dụ

  • Người bán có thể thực hiện quyền tạm ngưng như trên bằng biện pháp thực tế nào đó giúp anh ta giành lại quyền định đoạt hàng hoặc bằng cách thông báo cho người vận chuyển (hoặc người đang trông coi bảo quản hàng) thực hiện yêu cầu này của mình;
  • Thông báo nói trên có thể đưa trực tiếp cho người thực tế đang trông coi bảo quản hàng hóa hoặc người chủ (Principal) đích thực có quyền ra quyết định về chuyến giao lại hàng hóa;
  • Nếu thông báo nói trên được trao cho Principal, nó sẽ không có hiệu lực trừ khi thông báo đó được trao vào thời điểm và hoàn cảnh để Principal, với tinh thần và biện pháp khẩn trương hợp lý, có thể truyền đạt kịp thời cho đại lý, người làm công của mình ngân chặn việc giao hàng cho người mua;
  • Khi người bán trao thông báo nói trên cho người vận chuyển hoặc đại lý hay người làm công của mình đang trông nom quản lý hàng hóa thì người vận chuyển phải giao lại hàng hóa đó cho người bán theo yêu cầu và chỉ thị của người bán với điều kiện người bán phải trả các chi phí phát sinh do việc giao lại hàng như vậy.

=> Kết luận: Theo luật Anh, khi thực hiện quyền nói trên người bán không có quyền hủy hợp đồng mua bán mà chỉ thực hiện quyền này như là một biện pháp gây áp lực để buộc mua phải thanh toán tiền hàng cho mình.

Trân trọng!

3. Sự khác nhau giữa vận đơn theo lệnh và vận đơn đích danh trong pháp luật hàng hải

- Cơ sở pháp lý: Điều 159 của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

"Điều 159. Ký phát vận đơn

1. Theo yêu cầu của người giao hàng, người vận chuyển có nghĩa vụ ký phát cho người giao hàng một bộ vận đơn.

2. Vận đơn có thể được ký phát dưới dạng sau đây:

a) Ghi rõ tên người nhận hàng, gọi là vận đơn đích danh;

b) Ghi rõ tên người giao hàng hoặc tên những người do người giao hàng chỉ định phát lệnh trả hàng, gọi là vận đơn theo lệnh;

>&gt Xem thêm:  Thủ tục thanh lý hợp đồng thương mại và cách soạn hợp đồng thương mại

c) Không ghi rõ tên người nhận hàng hoặc người phát lệnh trả hàng, gọi là vận đơn vô danh.

3. Trường hợp trong vận đơn theo lệnh không ghi rõ tên người phát lệnh trả hàng thì người giao hàng mặc nhiên được coi là người có quyền đó."

Theo điều luật trên đã quy định: Vận đơn đích danh và vận đơn theo lệnh có điểm khác nhau.

Thứ nhất, vận đơn theo lệnh là vận đơn mà tại ô “Người nhận hàng” (Consignee) không ghi tên người nhận hàng, mà ghi hai chữ “Theo lệnh” (To order) hoặc theo lệnh của một người nào đó được người giao hàng (Shipper) chỉ định phát lệnh trả hàng.

Ví dụ chứng minh: “Theo lệnh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam...” (To order of the Bank for Foreign Trade of Vietnam...). Trường hợp này vận đơn chỉ ghi hai từ: “Theo lệnh” (To order), mà không ghi rõ theo lệnh của ai, ai là người ra lệnh, lúc này người giao hàng mặc nhiên là người có quyền phát lệnh trả hàng.

Vì tính chất của vận đơn theo lệnh như vậy nên vận đơn theo lệnh này có thể chuyển nhượng được bằng cách người có quyền phát lệnh trả hàng ký hậu (ký ở mặt sau vận đơn). Nếu vận đơn không được ký hậu thì chỉ có người có quyền phát lệnh trả hàng mới có thể nhận được hàng từ người vận chuyển.

Thứ hai, về vận đơn đích danh. Đây là vận đơn mà trên đó ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận hàng, không giống vận đơn theo lệnh ta vừa phân tích là chỉ ghi chung chung nhất có thể. Theo đó, vận đơn đích danh chỉ có người nhận hàng có tên ghi trên vận đơn mới được nhận hàng đã đích danh chính người đó nhận. Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu.

=> Như vậy, đúng như tên gọi của mình, trên vận đơn đích danh, ở mục Consignee ghi thông tin đích danh tên và địa chỉ người nhận hàng. Do vậy mà chỉ có người có tên và địa chỉ trùng khớp với thông tin được ghi trên vận đơn này mới được nhận hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một số trường hợp sử dụng vận đơn đích danh, ví dụ như Cá nhân gửi hàng cá nhân, hàng quà biếu, hàng triển lãm, hàng hoá vận chuyển trọng nội bộ công ty... Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký hậu chuyển nhượng.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Nội thủy là gì ? Cách phân định vùng nội thủy

4. Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng không được thực hiện trong trường hợp nào?

- Cơ sở pháp lý: điều 165 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định "Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng" như sau"

"Điều 165. Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng

1. Người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, nếu chưa giao quyền này cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng hoặc cảng trả hàng sau khi chuyến đi đã bắt đầu với điều kiện phải bồi thường mọi tổn thất và chi phí liên quan. Người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của người giao hàng sau khi đã thu lại toàn bộ số vận đơn gốc đã ký phát.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được áp dụng, nếu việc thực hiện gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý."

Theo điều luật này, nếu thuộc các trường hợp sau thì người giao hàng sẽ được định đoạt hàng hóa:

  • Người nhận hàng hợp pháp mà chưa giao quyền này cho người khác
  • Ví dụ: Theo Bộ luật hàng hải, nếu vận đơn là đích danh thì sau khi ký phát chỉ người nào có tên là nguời nhận hàng trong vận đơn đó mới có quyền nhận hàng và định đoạt hàng hóa đó. Ngược lại, với vận đơn theo lệnh thì sau khi nó đã đuợc ký hậu hợp cách và chuyển cho nguời mua thì quyền sở hữu cũng như quyền định đoạt hàng hóa đã chuyển sang người mua. Điều này cũng tương đồng với Điều 62 của Luật thương mại Việt Nam năm 2005 theo đó quyền sở hữu hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi giao hàng trừ khi hợp đồng mua bán hoặc pháp luật có quy định khác.
  • Quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng hoặc cảng trả hàng sau khi chuyến đi đã bắt đầu (với điều kiện phải bồi thường mọi tổn thất và chi phí liên quan).

Hơn nữa, Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng không được thực hiện trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều luật này:

  • Khi việc thực hiện định đoạt trên gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi;
  • Người vận chuyển không đồng ý.

​Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2021

5. Người nhận hàng không đúng thẩm quyền (vận đơn đích danh) thì người giao hàng có được định đoạt hàng hóa?

- Cơ sở pháp lý: điều 165 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định "Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng" như sau"

"Điều 165. Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng

1. Người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, nếu chưa giao quyền này cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng hoặc cảng trả hàng sau khi chuyến đi đã bắt đầu với điều kiện phải bồi thường mọi tổn thất và chi phí liên quan. Người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của người giao hàng sau khi đã thu lại toàn bộ số vận đơn gốc đã ký phát.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được áp dụng, nếu việc thực hiện gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý."

Như vậy, về nguyên tắc, nếu người nhận hàng không đúng thẩm quyền là vận đơn đích danh - ghi hẳn tên vào ô người nhận thì người giao hàng được định đoạt hàng hóa đó. Tuy nhiên trường hợp này không phải hoàn toàn được định đoạt. Nếu hành vi định đoạt của người giao hàng gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi và người vận chuyển cũng không đồng ý thì người giao hàng không được thực hiện quyền định đoạt của mình.

Trân trọng!

>&gt Xem thêm:  Ngôn ngữ trong hợp đồng với đối tác nước ngoài được quy định như thế nào ? Cách soạn hợp đồng song ngữ ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quyền định đoạt hàng hóa được pháp luật hàng hải quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 165. Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng

"1. Người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, nếu chưa giao quyền này cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng hoặc cảng trả hàng sau khi chuyến đi đã bắt đầu với điều kiện phải bồi thường mọi tổn thất và chi phí liên quan. Người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của người giao hàng sau khi đã thu lại toàn bộ số vận đơn gốc đã ký phát.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được áp dụng, nếu việc thực hiện gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý."

(Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015). 

Câu hỏi: Trường hợp người giao hàng không được thực hiện quyền định đoạt hàng hóa?

Trả lời:

Điều 165. Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng

"1. Người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, ...

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được áp dụng, nếu việc thực hiện gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý."

(Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015). 

=> Vậy Quyền định đoạt hàng hóa của người giao hàng không được thực hiện khi:

- Khi việc thực hiện định đoạt trên gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi;

- Người vận chuyển không đồng ý.

Câu hỏi: Vận đơn đích danh là vận đơn thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Vận đơn đích danh là vận đơn mà trên đó ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận hàng, không giống vận đơn theo lệnh ta vừa phân tích là chỉ ghi chung chung nhất có thể. Theo đó, vận đơn đích danh chỉ có người nhận hàng có tên ghi trên vận đơn mới được nhận hàng đã đích danh chính người đó nhận. Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen-dinh-doat-hang-hoa-da-xep-len-tau-cho-toi-khi-nao.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,791,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5343,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1762,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5163,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Người gửi hàng (người giao hàng) có quyền định đoạt hàng hóa đã xếp lên tàu cho tới khi nào?
Người gửi hàng (người giao hàng) có quyền định đoạt hàng hóa đã xếp lên tàu cho tới khi nào?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/414374/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen-dinh-doat-hang-hoa-da-xep-len-tau-cho-toi-khi-nao-414374.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/nguoi-gui-hang-nguoi-giao-hang-co-quyen.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy