Những vấn đề thường phát sinh liên quan đến việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành là gì?

Mục lục bài viết

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Luật thương mại năm 2005;

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành.

2. Khái quát chung về nguyên tắc áp dụng Luật thương mại:

>&gt Xem thêm:  Hệ thống nguồn pháp luật là gì ? Phân tích hệ thống nguồn của pháp luật

Trên thực tế, vấn đề xung đột pháp luật chủ yếu phát sinh liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là quan hệ giữa Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành điều chỉnh hợp đồng đặc thù (như Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015). Nếu áp dụng đồng thời cả nguyên tắc "ưu tiên áp dụng luật riêng so với luật chung" và nguyên tắc "ưu tiên áp dụng văn bản pháp luật được ban hành sau" vào quan hệ giữa các văn bản trên thì vấn đề trở nên phức tạp. Bản thân các luật chuyên ngành cũng có thể có quy định riêng về nguyên tắc xung đột pháp luật làm phức tạp thêm phân tích về nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật.

Theo ý kiến cá nhân của tác giả, có thể rút ra bốn nguyên tắc cụ thể sau áp dụng cho hợp đồng thương mại:

  • Trong trường hơp Luât Thương mai 2005 và các luât chuyên ngành có quy đinh nhưng trái với nguyên tắc cơ bản của Bô luât Dân sư 2015 hoăc không có quy đinh, Bộ luật Dân sự 2015 được ưu tiên áp dụng so với Luật Thương mại 2005 và các luật chuyên ngành;
  • Trong trường hơp Luât Thương mai 2005 và các luât chuyên ngành cỏ quy đinh khác với Bô lưât Dân sư 2015 về vấn đề pháp lý có liên quan và quy đinh này không trái với nguyên tắc cơ bản của Bô luât Dân sư 2015, Luật Thương mại 2005 và các luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng so với Bộ luật Dân sự 2015;
  • Trong trường hơp luật chuyên ngành có quy đinh khác với Luật Thương mại 2005 về vấn đề pháp lý có liên quan và quy đinh đó không trái với nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015, luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng so với Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó);

• Trong trường hơp luật chuyên ngành không có quỵ đinh về vấn đề pháp lý có liên quan nhưng Luật Thương mại 2005 có quy đinh về vấn đề đó và quy định của Luât Thương mai 2005 không trái với nguyên tắc cơ bản của Bô luât Dân sư 2015, Luật Thương mại 2005 được ưu tiên áp dụng so với Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó).

3. Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành có quy định trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015:

Trong trường họp quy định của Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 thì quy định của Bộ luật Dân sự 2015 sẽ áp dụng. Ví dụ, Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khác nhau về nguyên tắc tự do thỏa thuận. Cụ thể, Luật Thương mại 2005 quy định các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với “quy định của pháp luật” trong khi Bộ luật Dân sự 2015 quy định mọi thỏa thuận không vi phạm “điều cấm của luật.” “Quy định của pháp luật” và “điều cấm của luật” có phạm vi khác nhau và do vậy, quy định của Luật Thương mại 2005 có thể được xem là trái với nguyên tắc cơ bản trên của pháp luật dân sự. Ngoài ra, quy định của Luật Thương mại 2005 cũng trái với nguyên tắc không hạn chế quyền bằng văn bản dưới luật được quy định tại Hiến pháp 2013. Bộ luật Dân sự 2015 về logic sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường họp này. Nói cách khác, ngay cả đối với hợp đồng thương mại, nguyên tắc tự do thỏa thuận (và liên quan đến đó là các trường hợp hợp đồng vô hiệu) chỉ bị hạn chế ở việc vi phạm điều cấm của luật (theo Bộ luật Dân sự 2015) chứ không phải là vi phạm mọi quy định của pháp luật (bao gồm cả quy định của luật và văn bản dưới luật) (theo Luật Thương mại 2005).

Một trường hợp phức tạp liên quan đến nguyên tắc này là chủ thể của hợp đồng. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, có thể suy luận là chủ thể của hợp đồng dân sự là cá nhân và pháp nhân. Trong khi đó, chủ thể của họp đồng thương mại theo Luật Thương mại 2005 có thể là cá nhân và tổ chức (bao gồm cả pháp nhân và tổ chức không phải là pháp nhân). Mặc dù chủ thể của hợp đồng không được quy định là một nguyên tắc cơ bản cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015, các nguyên tắc cơ bản quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 đều chỉ dẫn chiếu đến cá nhân và pháp nhân và không dẫn chiếu đến tổ chức không có tư cách pháp nhân trong nội dung của các nguyên tắc. Nếu xét từ góc độ này, các nguyên tắc cơ bản quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định gián tiếp việc chủ thể của họp đồng dân sự là cá nhân và pháp nhân và không bao gồm tổ chức không có tư cách pháp nhân. Với quy định mới tại Bộ luật Dân sự 2015 và áp dụng nguyên tắc xung đột phân tích tại phần này, có thể két luận là chủ thể của họp đồng thương mại phải tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Nói cách khác, chủ thể của hợp đồng thương mại tại thời điểm sau khi Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân.

Trong trường hợp Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành không có quy định thì Bộ luật Dân sự 2015 cũng sẽ áp dụng. Ví dụ, Luật Thương mại 2005 không quy định về nguyên tắc thiện chí, trung thực và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm. Nguyên tắc thiện chí, trung thực và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 sẽ áp dụng cho hợp đồng thương mại được điều chỉnh theo Luật Thương mại năm 2005.

4. Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành có quy định không trái với các nguyên tắc cơ bản của BLDS 2015

Trong trường hợp quy định của Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 thì quy định của Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành sẽ áp dụng. Ví dụ điển hình của trường hợp này là Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khác nhau về mức phạt cao nhất áp dụng đối với biện pháp phạt vi phạm. Cụ thể, Luật Thương mại 2005 về cơ bản quy định mức phạt vi phạm cao nhất không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trong khi đó Bộ luật Dân sự 2015 cho phép các bên tự do thỏa thuận và không có hạn chế mức phạt vi phạm cao nhất. Mặc dù có sự khác nhau như vậy, quy định của Luật Thương mại 2005 không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của Bộ luật Dân sự 2015. Do vậy, về logic mức trần 8% đối với phạt vi phạm vẫn áp dụng.

Một ví dụ khác là lãi chậm trả và có sự khác biệt về việc áp dụng lãi chậm trả theo quy định của Bộ luật Dân Sự 2015 và Luật Thương mại 2005. Theo Bộ luật Dân sự 2015, đối với khoản chậm trả là nợ gốc, mức lãi chậm trả bằng 150% lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng nhưng tối đa là 30%/năm; đối với khoản chậm trả là nợ lãi, mức lãi chậm trả bằng 50% lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng nhưng tối đa là 10%/năm. Mức lãi chậm trả đối với nghĩa vụ thanh toán nói chung theo Luật Thương mại 2005 là “lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả” trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Mức lãi suất chậm trả theo quy định của Luật Thương mại 2005 không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của Bộ luật Dân sự 2015 và vẫn áp dụng đối với hợp đồng thương mại.

Một trong các khác biệt quan trọng tiềm tàng giữa Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 liên quan đến các biện pháp khắc phục theo thỏa thuận. Bộ luật Dân sự 2015 công nhận quyền tự do thỏa thuận nói chung nhưng khi quy định về các biện pháp khắc phục không có quy định cụ thể về việc cho phép các bên có quyền thỏa thuận về các biện pháp khắc phục theo thỏa thuận. Luật Thương mại 2005 cho phép các biện pháp khắc phục theo thỏa thuận nếu không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế của Việt Nam. Quy định tại Luật Thương mại 2005 không vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 và có thể áp dụng đối với hợp đồng thương mại để cho phép các bên thỏa thuận về các biện pháp khắc phục theo thỏa thuận, đặc biệt là bồi hoàn và các khoản thanh toán khác trong hợp đồng thương mại.

5. Luật chuyên ngành có quy định khác với Luật Thương mại 2005

Trong trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác với Luật Thương mại 2005 về vấn đề pháp lý có liên quan và quy định này không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015, luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng so với Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó). Ví dụ, mức phạt vi phạm áp dụng đối với hợp đồng xây dựng có thể chịu sự điều chỉnh của cả Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và Luật Xây dựng 2014. Bộ luật Dân sự 2015 cho phép các bên thỏa thuận về mức phạt vi phạm mà không chịu bất kỳ giới hạn nào, trừ khi luật chuyên ngành có quy định khác. Luật Thương mại 2005 quy định mức phạt vi phạm không vượt quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Luật Xây dựng 2014 quy định mức phạt vi phạm không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Trong trường hợp trên đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt vi phạm không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm quy định tại Luật Xây dựng 2014 sẽ áp dụng. Mức phạt vi phạm không vượt quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm quy định tại Luật Thương mại 2005 sẽ không áp dụng và các bên cũng không được phép thỏa thuận mức phạt vi phạm mà không chịu bất kỳ giới hạn nào theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

6. Luật chuyên ngành không quy định và Luật Thương mại 2005 có quy định

Trong trường hợp các luật chuyên ngành không có quy định về vấn đề pháp lý có liên quan nhưng Luật Thương mại 2005 có quy định về vấn đề đó và quy định của Luật Thương mại 2005 không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 được ưu tiên áp dụng so với Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó). Đối với hợp đồng thương mại, Luật Thương mại 2005 đóng vai trò là luật chung trong quan hệ với luật riêng là các luật chuyên ngành.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Khi luật chuyên ngành không quy định và Luật Thương mại 2005 có quy định thì áp dụng văn bản pháp luật nào?

Trả lời:

Trong trường hợp các luật chuyên ngành không có quy định về vấn đề pháp lý có liên quan nhưng Luật Thương mại 2005 có quy định về vấn đề đó và quy định của Luật Thương mại 2005 không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 được ưu tiên áp dụng so với Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó). Đối với hợp đồng thương mại, Luật Thương mại 2005 đóng vai trò là luật chung trong quan hệ với luật riêng là các luật chuyên ngành.

Câu hỏi: Xung đột pháp luật pháp sinh khi nào?

Trả lời:

Xung đột pháp luật chỉ phát sinh từ các quan hệ dân sự - kinh tế - thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, một số các quan hệ trong lĩnh vực dân sự không làm phát sinh xung đột pháp luật, Ví dụ: các quan hệ về quyền tác giả và quyển sở hữu công nghiệp là những quan hệ pháp luật mang tính chất lãnh thổ triệt để: quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ở nước nào thì chỉ có hiệu lực pháp luật tại nước đó, không thể áp dụng luật về sở hữu trí tuệ của nước này tại nước khác được.

Đối với các quan hệ pháp luật trong fĩnh vực hình sự, hành chính, tố tụng là những lĩnh vực mang tính chất tuyệt đối về lãnh thổ, thì vấn đề xung đột pháp luật hầu như không được đặt ra. Riêng trong lĩnh vực tố tụng dân sự, chỉ phát sinh các xung đột pháp luật về thẩm quyền xét xử.

Câu hỏi: Khi Luật chuyên ngành có quy định khác với Luật Thương mại 2005 thì áp dụng văn bản pháp luật nào?

Trả lời:

Trong trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác với Luật Thương mại 2005 về vấn đề pháp lý có liên quan và quy định này không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015, luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng so với Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 (ngay cả khi Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định điều chỉnh vấn đề đó).

Let's block ads! (Why?)source https://luatminhkhue.vn/nhung-van-de-thuong-phat-sinh-lien-quan-den-viec-ap-dung-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-luat-dan-su-2015-luat-thuong-mai-2005-va-luat-chuyen-nganh-la-gi.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,788,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5336,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1759,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5153,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Những vấn đề thường phát sinh liên quan đến việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành là gì?
Những vấn đề thường phát sinh liên quan đến việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành là gì?
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/82/413256/xung-dot-phap-luat-chu-yeu-phat-sinh-lien-quan-den-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-luat-dan-su-2015-luat-thuong-mai-2005-va-luat-chuyen-nganh-413256.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/05/nhung-van-e-thuong-phat-sinh-lien-quan.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/05/nhung-van-e-thuong-phat-sinh-lien-quan.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy