Phân tích hai yếu tố tổ chức và chỉ huy của hoạt động quản lý theo Fayol

1. Khái quát hoạt động quản lý theo Fayol

Ông Fayol khái quát hoạt động quản lý bao gồm kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra.

Ông cho rằng đó là 5 yếu tố hoặc 5 chức năng cấu thành của quản lý.

Theo đó:

- Về kế hoạch, Fayol cho rằng công tác quản lý phải mang tính dự kiến. Nếu nói rằng tính dự kiến không phải là toàn bộ của quản lý thì ít nhất nó phải là bộ phận cơ bản của quản lý. Do đó, đối với mỗi xí nghiệp, việc vạch ra kế hoạch hành động là công tác quan trọng nhất.

Fayol nói: “Vạch kế hoậch tức là tìm kiếm tương lai, xây dựng kế hoạch hành động”. Cụ thể là, cãn cứ vào các điều kiện về thiết bị, nguyên vật liệu, tiền vốn, nhân viên, năng lực sản xuất, khả năng tiêu thụ hàng hóa, các mối quan hệ, tính chất và tầm quan trọng của nghiệp vụ kinh doanh, xu thế phát triển tương lai của các điều kiện kinh doanh để xác định mục tiêu mà xí nghiệp cần đạt được trong một thời kỳ nhất định và con đường, bước đi, biện pháp, phương pháp... cần tuân theo khi hành động nhằm thực hiện mục tiêu của xí nghiệp.

Kế hoạch tổng thể của một xí nghiệp lớn là do nhiều kế hoạch mang tính chất khác nhau hợp thành. Trong đó có kế hoạch tháng, tuần, ngày, năm, kế hoạch dài hạn 10 năm và kế hoạch đặc biệt của chu kỳ trên 10 năm, kế hoạch hoạt động kinh doanh lâm thời. Fayol cho rằng không những xí nghiệp phải có kế hoạch mà công việc quản lý của Nhà nước cũng phải có kế hoạch. Thê'nhưng, lúc đó Chính phủ Pháp rất ít xây dựng kế hoạch hàng nãm một cách kịp thời. Do vậy, ông nói: “Dân tộc Pháp có tài dự kiến nhưng Chính phủ Pháp lại không như thế”. Ông cho rằng điều đó chủ yếu là do Chính phủ không ổn định, khiến cho các vị bộ trưởng luôn luôn thay đổi, khó lòng có được kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, năng lực và những người lãnh đạo ấy thiếu ý thức trách nhiệm, làm việc theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy. 0 đây, tư tưởng quản lý của Fayol đã có sự cống hiến đặc biệt đối với chủ trương lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch Nhà nước.

- Về tổ chức là gồm có hình thức bên ngoài của tổ chức xí nghiệp và nhân tố bên trong của tổ chức xí nghiệp chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu phần dưới.

- Về chỉ huy, sau khi thiết lập cơ cấu tổ chức của xí nghiệp, trọng điểm của quản lý là ở chỗ phát huy tác dụng của chức nàng chỉ huy. Nhiệm vụ của chỉ huy là làm cho tất cả thành viên của tổ chức xí nghiệp đều có thể thực hiện chức trách của từng người, cống hiến tốt nhất trên cương vị từng người, do đó mà khiến cho toàn bộ tổ chức vận hành một cách hữu hiệu để đạt được mục tiêu của xí nghiệp.

Chỉ huy là một môn nghệ thuật. Fayol ví tổ chức như một nhạc cụ và người lãnh đạo như một nghệ sĩ biểu diễn. Ông nói: “Một nhạc cụ tốt nhất không thể tách rời nghệ sĩ sử dụng nó”. Nghệ thuật chỉ huy của người lãnh đạo là do một số tố chất của cá nhân và những hiểu biết của họ về những yêu cầu chung của quản lý quyết định.

>&gt Xem thêm:  Thuyết nhân trị là gì ? Tìm hiểu về học thuyết nhân trị

- Về phối hợp, ông Fayol nói: “Phối hợp tức là kết nối, liên hợp, điều hòa tất cả các hoạt động và lực lượng”.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp là một thể thống nhất. Để đảm bảo cho kinh doanh của xí nghiệp có thể tiến hành thuận lợi, thành công thì phải làm cho các hoạt động của xí nghiệp hài hòa với nhau, phối hợp mật thiết, hòa thuận, nhất trí. Ông Fayol vạch rõ, trong một xí nghiệp phối hợp rất tốt với nhau, người ta có thể nhận thấy công việc của các bộ phận được thực hiện một cách nhịp nhàng, nhất trí: bộ phận cung cấp nguyên vật liệu hiểu rõ vào lúc nào thì phải cung cấp cái gì; bộ phận sản xuất hiểu rõ mục tiêu của họ là gì; bộ phận sửa chữa giữ gìn cho thiết bị và toàn bộ công cụ luôn luôn ở tình trạng tốt; bộ phận tài vụ lo việc cung cấp vốn; bộ phận bảo vệ lo việc bảo vệ tài sản và nhân viên; các nhóm, các đơn vị trực thuộc của các bộ phận đều hiểu rõ những việc mà họ đảm nhiệm và sự giúp đỡ lẫn nhau mà họ phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. Việc sắp xếp kế hoạch trong các bộ phận và đơn vị trực thuộc phải tùy theo sự thay đổi của tình hình để điều chỉnh một cách thích hợp.

- Về kiểm tra có nghĩa là nắm vững tình hình tiến triển của công việc, kiểm tra sự phù hợp của nó so với kế hoạch đã hoạch định, nhũng chỉ thị đã phát ra, những nguyên tắc đã quy định. Mục đích của nó là phát hiện những khiếm khuyết trong còng việc, áp dụng biện pháp điều chỉnh cần thiết, sửa chữa khuyết điểm để bảo đảm việc thực hiện thuận lợi mục tiêu đã đề ra. Việc kiểm tra được thực hiện đối với tất cả các mặt công tác, tất cả nhân viên công tác các cấp của xí nghiệp bằng nhỉều phương thức khác nhau.

Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 yếu tố (chức năng) là một trong 5 cấu thành của quản lý, đó là tổ chức và chỉ huy.

2. Hình thức bên ngoài của tổ chức xí nghiệp

Theo Fayol, hình thức bên ngoài của tổ chức xí nghiệp thường phụ thuộc vào số người của xí nghiệp. Một người thợ cá thể không cần người quản lý. Nhưng trong một xí nghiệp có nhiều người làm việc thì họ phải nghe theo mệnh lệnh của người lãnh đạo xí nghiệp. Khi số lượng công nhân lên đến 20 - 30 người thì giữa người lãnh đạo xí nghiệp với công nhân phải có đốc công, hình thành cấp quản lý trung gian. Khi số lượng đốc công là 4 - 5 người thì phải có quản đốc phân xưởng, tức là tãng thêm một cấp quản lý trung gian.

Quy mô của xí nghiệp càng lớn thì cấp quản lý càng nhiều. Đó là vì năng lực của một nhân viên quản lý bao giờ cũng có hạn, có nghĩa là phạm vi quản lý mà ông ta có thể thực hiện là có mức độ. Một đốc công chỉ có thể lãnh đạo 15 công nhân. Một quản đốc phân xưởng chỉ có thể lãnh đạo 4-5 đốc công và cứ như vậy, mỗi người lãnh đạo cấp trên có thể lãnh đạo 4-5 người lãnh đạo cấp dưới. Hơn nữa, số lượng tầng nấc của tổ chức cũng có mức độ. Trong một xí nghiệp lớn, số lượng tầng nấc quản lý cũng không quá 9 cấp, tức là tập thể cổ đông, hội đồng quản trị, ban điều hành chung, người lãnh đạo ở một khu vực hoặc một địa phương, tổng công trình sư, lãnh đạo các phòng ban, quản đốc phân xưởng, đốc công, công nhân. Từ đó, hình thành một hình thức tổ chức kiểu “kim tự tháp” bao gồm nhiều cấp quản lý. Hình thức tổ chức này thường được gọi là tổ chức trực tuyến.

Đây là hình thức tổ chức thông thường của tổ chức xí nghiệp. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần những xí nghiệp đó đang ở trong giai đoạn phát triển giống nhau, tức là quy mô hoặc số người của xí nghiệp đại thể giống nhau thì hình thức tổ chức hoặc cơ cấu tổ chức sẽ đại thể giống nhau, tức là về đại thể phải bảo đảm được một diện mạo bên ngoài tương ứng với giai đoạn phát triển của nó. Điều khác nhau chỉ là tính chất hoặc nội dung kinh doanh.

Khi quy mô xí nghiệp ngày càng mở rộng, công tác quản lý càng thêm phức tạp, khiến cho người lãnh đạo cấp cao của xí nghiệp, do sự hạn chế về thời gian, tinh thần, sức lực, tri thức không thể trực tiếp xử lý mọi vấn đề thì phải có sự tham gia của trợ lý và cố vấn.

>&gt Xem thêm:  Làm lãnh đạo, làm nhà quản lý, làm sếp ... thì sướng hay khổ ?

Lúc đó, ban điều hành chung của các xí nghiệp lớn phải thành lập bộ phận tham mưu, hình thành hình thức tổ chức kiểu tham mưu trực tuyến. Fayol cho rằng, bộ phận tham mưu phải do một nhóm những người có tinh thần, sức lực, tri thức và thời gian... tổ chức nên.

Những khả năng đó chính là những cái mà tổng giám đốc không có đủ. Bộ phận tham mưu là chỗ dựa của lãnh đạo, là một lực lượng tăng cường, là sự mớ rộng của lực lượng lãnh đạo. “Chức năng” của nó gồm: Một ỉà, giúp người lãnh đạo xí nghiệp xử lý công việc hàng ngày, không để lãnh đạo xí nghiệp vì quá bận rộn vào hàng đống công việc hàng ngày nên không có thời gian suy nghĩ việc cải tiến công tác. Nhưng để duy trì sự chỉ huy thống nhất, bộ phận tham mưu không thể trực tiếp chỉ huy công việc của các bộ phận bên dưới. Hai là, cung cấp tài liệu và phương án để người lãnh đạo giải quyết những vấn đề trọng đại, đặc biệt là việc nghiên cứu cải tiến công tác. Bởi vì, trong môi trường cạnh tranh, “một xí nghiệp dùng lại, không tiến lên sẽ nhanh chóng bị đối thủ cạnh tranh bỏ lại phía sau”.

Nội dung trên chứng tỏ, trong vấn đề nguyên tắc tổ chức quản lý, giữa Fayol và Taylor có nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có những điểm khác nhau quan trọng. Fayol cho rằng, những ý tưởng cơ bản của Taylor về hệ thống quản lý chức năng có mặt đúng và có mặt không đúng. Taylor chủ trương sử dụng bộ phận tham mưu để tãng cường cho công việc của quản đốc phân xưởng và đốc công. Điều đó là đúng. Nhưng Taylor lại đề ra chế độ nhiều đốc công theo chức năng, tức là phủ định nguyên tắc chỉ huy thống nhất. Điều đó là sai lầm, nguy hiểm. Vì vậy, Fayol áp dụng hình thức tổ chức theo kiểu trực tuyến, kết hợp đúng đắn nguyên tắc thống nhất chỉ huy với việc phát huy vai trò của bộ phận tham mưu.

3. Nhân tố bên trong của tổ chức xí nghiệp

Nhân tố bên trong của tổ chức xí nghiệp là tố chất của các thành viên trong tổ chức xí nghiệp.

Đó là nhân tố then chốt quyết định hiệu suất vận hành của tổ chức.

Ông Fayol nói rằng: “Nếu những vật liệu xây dựng mà người ta sử dụng ảnh hưởng đến ngoại hình và tính bền vững của công trình kiến trúc thì chất lượng của nhân viên mà người ta sử dụng cũng ảnh hưởng đến Sự cấu thành và tấc dụng của cơ cấu xã hội. Năng lực của những người được sử dụng sẽ quyết định sự cấu thành và quy mô của cơ cấu tổ chức và đoàn thể xã hội”. Và muốn bảo đảm cho nhân viên xí nghiệp có đủ những tố chất cần có thì cần phải coi trọng việc tuyển chọn và bồi dưỡng nhân viên.

4. Chỉ huy theo Fayol

Sau khi thiết lập cơ cấu tổ chức của xí nghiệp, trọng điểm của quản lý là ở chỗ phát huy tác dụng của chức nàng chỉ huy. Nhiệm vụ của chỉ huy là làm cho tất cả thành viên của tổ chức xí nghiệp đều có thể thực hiện chức trách của từng người, cống hiến tốt nhất trên cương vị từng người, do đó mà khiến cho toàn bộ tổ chức vận hành một cách hữu hiệu để đạt được mục tiêu của xí nghiệp.

Chỉ huy là một môn nghệ thuật. Fayol ví tổ chức như một nhạc cụ và người lãnh đạo như một nghệ sĩ biểu diễn. Ông nói: “Một nhạc cụ tốt nhất không thể tách rời nghệ sĩ sử dụng nó”. Nghệ thuật chỉ huy của người lãnh đạo là do một số tố chất của cá nhân và những hiểu biết của họ về những yêu cầu chung của quản lý quyết định.

5. Yêu cầu đối với người chỉ huy, lãnh đạo của xí nghiệp

Ông Fayol căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, đưa ra những yêu cầu đối với những người chỉ huy, lãnh đạo của xí nghiệp như sau:

- Có hiểu biết sâu sắc về nhân viên.

- Đào thải những người không có năng lực làm việc.

- Nắm vững hợp đồng ký giữa xí nghiệp và công nhân viên.

- Gương mẫu.

- Định kỳ kiểm tra và thể hiện kết quả kiểm tra bằng biểu đồ.

- Triệu tập hội nghị trợ thủ chủ yếu để thống nhất chỉ huy và tập trung tinh thần, sức lực.

- Người lãnh đạo không nên sa vào công việc lặt vặt.

- Tận lực làm cho công nhân viên đoàn kết, cố gắng, trung thành và chủ động trong công việc.

=> Tám điểm nói trên cùng với 14 nguyên tắc cơ bản nêu ở phần trước đã hình thành một khái niệm có hệ thống của tác giả về tấc phong lãnh đạo.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn)

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Theo Ông Fayol, hoạt động quản lý bao gồm các cấu thành nào?

Trả lời:

Theo Ông Fayol, hoạt động quản lý bao gồm kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra. (5 cấu thành)

Câu hỏi: Theo Fayol, hình thức bên ngoài của tổ chức xí nghiệp phụ thuộc vào điều gì?

Trả lời:

Theo Fayol, hình thức bên ngoài của tổ chức xí nghiệp thường phụ thuộc vào số người của xí nghiệp. Một người thợ cá thể không cần người quản lý. Nhưng trong một xí nghiệp có nhiều người làm việc thì họ phải nghe theo mệnh lệnh của người lãnh đạo xí nghiệp. Khi số lượng công nhân lên đến 20 - 30 người thì giữa người lãnh đạo xí nghiệp với công nhân phải có đốc công, hình thành cấp quản lý trung gian. Khi số lượng đốc công là 4 - 5 người thì phải có quản đốc phân xưởng, tức là tãng thêm một cấp quản lý trung gian. 

Câu hỏi: Theo Fayol, chỉ huy là gì?

Trả lời:

Chỉ huy là một môn nghệ thuật. Fayol ví tổ chức như một nhạc cụ và người lãnh đạo như một nghệ sĩ biểu diễn. Ông nói: “Một nhạc cụ tốt nhất không thể tách rời nghệ sĩ sử dụng nó”. Nghệ thuật chỉ huy của người lãnh đạo là do một số tố chất của cá nhân và những hiểu biết của họ về những yêu cầu chung của quản lý quyết định.

Adblock test (Why?)source https://luatminhkhue.vn/phan-tich-hai-yeu-to-to-chuc-va-chi-huy-cua-hoat-dong-quan-ly-theo-fayol.aspx

COMMENTS

Name

ALTCOIN,1,Biệt Thự,1,Bitcoin,9,BlockChain,3,Các Loại Đầu Tư Tiền Ảo,1,Cafe Thư Giãn,34,Chứng Khoán,22,Cộng Đồng Môi Giới,43,Doanh Nghiệp,50,Doanh Nhân,33,Dự Án,77,Ethereum,12,Gallery,20,ICO,1,Kiến Thức,70,Kinh Tế-Tài Chính,126,Lời Khuyên Đầu Tư,38,Marketing,4,Nhà Đẹp,869,Nhận Định,13,Phong Thủy,20,Quảng Cáo,65,Sàn Giao Dịch Tiền Ảo,12,Tiền Ảo,261,Tin BĐS,5527,Tin Tức,426,Trẻ Nhỏ,2,Tư Vấn Luật,1918,Tư Vấn Sức Khỏe - Y Tế,5575,Văn Hóa - Thiền,17,Văn Phòng-ShopHouse,4,Ví,3,Videos,19,VietNam News,2,Xu Hướng,1,
ltr
item
PhoNha: Phân tích hai yếu tố tổ chức và chỉ huy của hoạt động quản lý theo Fayol
Phân tích hai yếu tố tổ chức và chỉ huy của hoạt động quản lý theo Fayol
https://cdn.luatminhkhue.vn/LMK/articles/83/419362/phan-tich-hai-yeu-to-to-chuc-va-chi-huy-cua-hoat-dong-quan-ly-theo-fayol-419362.jpg
PhoNha
https://www.phonha.com/2021/06/phan-tich-hai-yeu-to-to-chuc-va-chi-huy.html
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/
https://www.phonha.com/2021/06/phan-tich-hai-yeu-to-to-chuc-va-chi-huy.html
true
3453152832678417103
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem Toàn Bộ Đọc Tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem Toàn Bộ Bạn Nên Xem LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy